Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy...

Reklama
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 - Komponent 2
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 - Komponent 2.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania. Komponent 2.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponentu nr 2       

300 000,00

 

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie dotyczącym Komponentu 2.

 

Informacje specyfikujące zadanie:

Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie działań regionalnych w województwie mazowieckim w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.
Odbiorcami zadania publicznego są mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponent 2.

Zadanie polega na podjęciu kompleksowych, zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z ukierunkowaniem na:

  1. zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie;
  2. zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy poprzez promocję pozytywnych rozwiązań związanych  z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem;
  3. kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec rówieśników dotkniętych krzywdzeniem;
  4. debatę społeczno-polityczną na temat ochrony  prawnej dzieci (np. poprzez wprowadzenie pojęcia odpowiedzialności rodzicielskiej do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzenie standardów ochrony dzieci w sytuacji rozstania rodziców i uznawania wikłania dzieci  w konflikty okołorozwodowe jako formy przemocy emocjonalnej wobec dzieci);
  5. zwiększenie umiejętności rozpoznania objawów krzywdzenia dziecka – zwiększenie wrażliwości profesjonalistów pracujących z dziećmi (w szczególności nauczycieli, pracowników służby zdrowia, policji, pracowników instytucji pomocy, służby kuratorskiej);
  6. stworzenie sieci sojuszników i ambasadorów rekomendujących działania na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych przemocą oraz wykorzystanie świadczeń wolontariackich.

Rekomenduje się podejmowanie w ramach zadania różnorodnych i atrakcyjnych form oddziaływań informacyjnych i edukacyjnych takich jak; debaty, konkursy, warsztaty, treningi, seminaria, akcje edukacyjne, eventy, spoty, reklamy, wystawy, happeningi, audycje radiowe, artykuły w prasie lokalnej, ulotki, plakaty, billboardy, citylighty, gadżety, naklejki dostosowane do potrzeb grup docelowych
i oczekiwań rezultatów projektu.

 

Jednym z głównych założeń komponentu 2 jest poszerzenie wiedzy oraz ogólnego zaangażowania społecznego w sprawy związane ze zjawiskiem przemocy oraz przeciwdziałania przemocy, toteż wymogiem jest przeprowadzenie kampanii społecznej o zasięgu minimum wojewódzkim w ramach realizacji zadania w partnerstwie z agencją reklamową. Brak spełnienia powyższego założenia w ofercie nie spowoduje, że oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej, ale spowoduje znaczące obniżenie oceny punktowej, które z kolei z wysokim prawdopodobieństwem może uniemożliwić otrzymanie dotacji.

Na etapie złożenia oferty nie ma konieczności składania przez oferenta deklaracji partnerskiej. Wymagane jest określenie nazwy partnera, formy i zasad współpracy. Wszelkie umowy pomiędzy partnerami zawierane będą w trakcie realizacji zadania.

Punkty dodatkowe w ramach komponentu 2 (maks. 10 pkt) przyznawane będą za:

1. posiadane doświadczenie w realizacji działań odpowiadających powyższemu zakresowi tematycznemu (od 1 pkt do 3 pkt) – 1 pkt za każde kolejne 3 lata doświadczenia w realizacji działań odpowiadających
    powyższemu zakresowi tematycznemu, przy czym maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 3 pkt za 9 i więcej lat posiadanego doświadczenia;

2. posiadane doświadczenie agencji reklamowej w realizacji kampanii społecznych (maksymalnie 5 pkt):

      a. 1 pkt za doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu konferencji prasowej z udziałem ogólnopolskich mediów tradycyjnych, online oraz działań z zakresu PR,

      b. 2 pkt za realizację co najmniej jednej kampanii społecznej o zasięgu regionalnym z wykorzystaniem prasy ogólnopolskiej oraz regionalnej (w okresie 2 ostatnich lat) o budżecie nie mniejszym niż 200 000 zł
          brutto,

      c. 2 pkt za wyznaczenie do współpracy przy projekcie osoby z doświadczeniem min. 5 lat w prowadzeniu kampanii społecznych – udokumentowane nagrodami;

3. zaplanowanie w ofercie udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami (1 pkt za każdą osobę niepełnosprawną, maksymalnie 2 pkt).

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

 

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama