Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 05.03.2020 15:45
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Młodzież, Rodzina, Dorośli
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

1.      Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

2.      Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2057),

3.      Uchwały Nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,

4.      Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.).

I. RODZAJ ZADANIA

 1. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji następujących zadań województwa pomorskiego
  w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
  1. Realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych (w tym działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, różnorodnych form profilaktyki rówieśniczej, działań prowadzonych w świetlicach z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym) oraz działań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania.
  2. Realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla rodziców, opiekunów i wychowawców, zwiększających ich kompetencje w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, szkód wynikających z używania środków psychoaktywnych przez nie, w gminach nie posiadających wystarczających środków na te działania.
  3. Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji).
  4. Prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych.
  5. Inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich.
  6. Edukacja kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD.
 2. Cele realizacji zadań:

Celem zadań jest podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych i rozwojowi problemów uzależnień wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

 1. Katalog oczekiwanych rezultatów, proponowane wskaźniki osiągniętych rezultatów zadania oraz źródła danych o osiągniętych rezultatach zadania:
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne, określonych w pkt 1 lit. a) i b),
  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych rekomendowanych programów profilaktycznych, określonych w pkt 1 lit. c),
  3. Zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających działania interwencyjne oraz wybranych programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach alkoholowych, określonych w pkt 1 lit. d),
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających przedsięwzięcia wspomagające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji, w tym wspieranie działalności środowisk abstynenckich, określonych w pkt 1 lit. e),
  5. Zorganizowanie i przeprowadzenie wybranych projektów zapewniających edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin, pracowników służby zdrowia i różnych grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych itp.), na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD, określonych w pkt. 1 lit. f),

Proponowane wskaźniki: liczba osób objętych działaniami w projekcie. Źródła danych o osiągniętych rezultatach zadania: dokumentacja potwierdzająca realizację zadania, w szczególności lista obecności uczestników lub inny dokument, z którego będzie wynikało przeprowadzenie projektu.

Oferent musi określić planowany poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania w pkt. III.6 oferty.

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na realizację w/w zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 25 000 zł.
 3. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) tj.:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

o ile podmioty wskazane w lit. a), b) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Oferentom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szczegółowo wymienione w punkcie I.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 5. Dotacje otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl.
 7. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  1. koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
  2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;
  3. zakup nieruchomości;
  4. zakup środków trwałych;
  5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego;
  6. działalność polityczną.
 8. Oferta musi być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).

10.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do składania oświadczeń woli, zgodnie w wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.     Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 30 kwietnia 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku.

2.     Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z Oferentami, którzy złożyli oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.     Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później, niż w dniu 15 grudnia 2020 roku.

4.      Przyznane środki finansowe dotacji oraz uzyskane w związku z realizacją zadania przychody, w tym odsetki bankowe od przekazanej dotacji, należy wykorzystać w terminie: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

5.     Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu, a w przypadku Trójmiasta - działania w ramach oferty muszą wykroczyć poza obszar Trójmiasta). 

6.     Oferent musi zagwarantować min. 1% wkładu finansowego własnego lub z innych źródeł finansowych.

7.     W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.

8.     Finansowe środki własne lub środki z innych źródeł na realizację zadania publicznego nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań.

9.     Koszty obsługi zadania, nie mogą być wyższe niż 10% wartości dotacji.

10.  W kosztach realizacji zadania należy uwzględnić następujące godzinowe stawki finansowe, rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wykład dydaktyczny – 200-500 zł;

- seminaria i warsztaty – 100-200 zł;

- trening psychologiczny – 100-150 zł;

- zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe – 30-70 zł;

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – 25-40 zł;

- superwizja – 100-200 zł;

- psychoterapia indywidualna – 80-100 zł;

- psychoterapia grupowa – 90-150 zł;

- mikroedukacja w ramach programu terapeutycznego – 40-80 zł;

- konsultacje specjalistów (prawnika, lekarza, psychologa) – 45-65 zł;

- zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy – 40-65 zł.

11.  Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania złożone w ofercie.

12.  W przypadku otrzymania dotacji Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów Oferent może za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe, może skutkować odstąpieniem województwa od podpisania umowy.

13.  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 70% rezultatów. Zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które – z przyczyn niezależnych od Oferenta - może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.

14.  W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań” w zakresie kosztów oraz pomiędzy działaniami, nie więcej niż 20% pod warunkiem, ze służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Zmianie nie mogą ulec koszty administracyjne zadania, takie jak koordynacja i obsługa księgowa zadania. O przesunięciach do 20% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

15.  Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w wersji papierowej. W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.

16.  Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

17.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

18.  Przyznane środki finansowe Oferent realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.

19.  Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.

20.  Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.

21.  Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.

V TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.     Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i muszą uwzględniać termin realizacji zadań określony w pkt. IV ust. 1.

2.     Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

3.     Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „ROPS - Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym NIE OTWIERAĆ”.

4.     Ofertę należy złożyć:

a)   elektronicznie w systemie Witkac.pl  - do 5 marca 2020 r. do godz. 15.45

b)   w formie papierowej - do 6 marca 2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

5.   Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w ust. 2 równoznaczny jest z jej odrzuceniem.

6.     Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania.

7.     Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VI. TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1.     Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.

2.     Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.

3.     Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.

4.     Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

5.     Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej samorządu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o jego wynikach w formie pisemnej.

6.     Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i nie będą odsyłane Oferentowi.

7.     Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

8.     Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1.      Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny oferty konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.      Kryteria formalne oceny ofert są następujące:

1)   Oferta jest złożona w terminie w wersji elektronicznej w serwisie witkac.pl;

2)   Oferta jest złożona w terminie w formie papierowej w postaci wydruku oferty z serwisu witkac.pl;

3)   Oferta jest kompletnie wypełniona (we wszystkich wymaganych punktach);

4)   Oferta jest zgodna z rodzajem zadania / zadań, będących przedmiotem konkursu;

5)   Oferta jest złożona przez podmiot uprawniony;

6)   Oferta ma charakter ponadlokalny;

7)   Oferta jest podpisana przez osoby do tego uprawnione – wymienione w KRS bądź innym    rejestrze lub których uprawnienia wynikają z innych dokumentów;

8)   Oferent gwarantuje finansowy wkład własny lub z innych źródeł finansowych w wysokości min. 1% (finansowe środki własne lub z innych źródeł nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań);

9)   Koszty obsługi zadania, nie są wyższe niż 10% wartości dotacji;

10)  Kalkulacja kosztów przewidzianych z dotacji jest kwalifikowalna:

 1. nie zawiera kosztów nie związanych z projektem oraz kosztów pokrytych przez inne podmioty dofinansowujące (tzw. podwójne finansowanie);
 2. nie zawiera tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;
 3. nie dotyczy zakup nieruchomości;
 4. nie dotyczy zakupu środków trwałych;
 5. nie zawiera kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. nie dotyczy działalności politycznej.

3.    Kryteria merytoryczne oceny ofert są następujące – max 29 pkt:

1)      możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – max 9 pkt:

a)  miejsce realizacji zadania – max 2 pkt,

b)   grupa docelowa: liczba i opis odbiorców zadania publicznego, spójność z adresatem zadania konkursowego – max 2 pkt,

c)   sposób rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb – max 2 pkt,

 1. komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty max 1 pkt;
 2. plan i harmonogram działań – max 2 pkt;

2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – max 5 pkt:

a)   rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu zadania, kompletność) – max 2 pkt;

b)   racjonalność zaplanowanych wydatków – max 1 pkt;

c)   spójność kosztorysu z harmonogramem – max 2 pkt;

3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizować zadanie publiczne – max 9 pkt:

a)   kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania – max 2 pkt;

b)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną – max 1 pkt;

c)   zakładane rezultaty zadania: bezpośredni efekt realizacji zadania, przewidywana zmiana społeczna, trwałość, rezultatów zadania – max 2 pkt;

d)   dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania (planowany poziom osiągnięcia rezultatów / wartość docelowa, sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika) – max 2 pkt;

e)   analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego- max 2 pkt;

4)      planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – max 3 pkt;

5)      planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – max 2 pkt;

6)      analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – max 1 pkt.

VIII. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Wysokość środków na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 wynosiła 180 000,00 zł.

 

Informacji udzielają pracownicy: Beata Perez Borjas i Agata Wyrobek, tel. 58 32 68 567, e-mail: b.perez@pomorskie.eu, a.wyrobek@pomorskie.eu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama