Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem...

Reklama
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 251 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.    Nazwa zadania:

„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”.

2.    Rodzaj zadania.

Zadanie polega na:

·      wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, a także wspieraniu rodziny z problemem alkoholizmu i przemocy poprzez mediacje, poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne, organizację grup wsparcia oraz terapie indywidualne i rodzinne;

·      przeprowadzeniu szkolenia skierowanego do rodzin posiadających dzieci, w szczególności objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz par dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym przed decyzją 
o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

·      udzielenia zdeklarowanych działań na rzecz rodziny, w tym na użytek planu pracy z osobą doznającą przemocy o ile w ramach procedury „Niebieskiej Karty” taki plan został opracowany;

·      działania w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie i bieżącej współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w szczególności z odpowiednimi Rejonowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, działającymi przy nich grupami roboczymi, Interdyscyplinarnym zespołem d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Działem Interwencji Kryzysowej, Działem Pieczy Zastępczej, Działem Pomocy Osobom Bezdomnym;

·      współpracy z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w realizacji ustaleń planu pracy 
z rodziną, zatrudnionych w odpowiednich Rejonowych Ośrodkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym;

·      złożenia sprawozdania z udzielonych działań na rzecz rodziny za okres realizacji zadania publicznego, z wyszczególnieniem liczby zrealizowanych działań, godzin, udzielonych porad specjalistycznych, zorganizowanych zajęć, warsztatów, szkoleń w tym dla par i małżeństw;

·      w sytuacji kryzysu, terapii, grup wsparcia, mediacji, itp., oraz liczby beneficjentów 
z wyszczególnieniem rodzin i osób oraz dzieci dotkniętych problemem alkoholizmu 
i przemocy, wg wzoru, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

3.    Cel zadania:

Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin w kryzysie, ograniczenie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

4.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

·      Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi 251 000,00 zł (słownie złotych brutto: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100). 

Wymagany jest wkład finansowy własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł w wysokości minimum 10% kwoty przyznanej dotacji. Do środków finansowych własnych Organizacji nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego. Wkład własny osobowy (w tym praca członków i wolontariuszy) zalicza się do wkładu własnego niefinansowego. Organizacja deklarująca finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winna go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Organizacji). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizacji procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych  w ofercie.

·      Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 roku.

·      Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 03.03. 2020 rok. 

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama