Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem...

Reklama
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 251 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zadania:

„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”.

2. Rodzaj zadania.

Zadanie polega na:

· wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonej z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, bądź wspieraniu rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, a także wspieraniu rodziny z problemem alkoholizmu i przemocy poprzez mediacje, poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, pedagogiczne i psychologiczne, organizację grup wsparcia oraz terapie indywidualne i rodzinne;

· przeprowadzeniu szkolenia skierowanego do rodzin posiadających dzieci, w szczególności objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz par dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym przed decyzją
o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

· udzielenia zdeklarowanych działań na rzecz rodziny, w tym na użytek planu pracy z osobą doznającą przemocy o ile w ramach procedury „Niebieskiej Karty” taki plan został opracowany;

· działania w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie i bieżącej współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w szczególności z odpowiednimi Rejonowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, działającymi przy nich grupami roboczymi, Interdyscyplinarnym zespołem d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Działem Interwencji Kryzysowej, Działem Pieczy Zastępczej, Działem Pomocy Osobom Bezdomnym;

· współpracy z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w realizacji ustaleń planu pracy
z rodziną, zatrudnionych w odpowiednich Rejonowych Ośrodkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym;

· złożenia sprawozdania z udzielonych działań na rzecz rodziny za okres realizacji zadania publicznego, z wyszczególnieniem liczby zrealizowanych działań, godzin, udzielonych porad specjalistycznych, zorganizowanych zajęć, warsztatów, szkoleń w tym dla par i małżeństw;

· w sytuacji kryzysu, terapii, grup wsparcia, mediacji, itp., oraz liczby beneficjentów
z wyszczególnieniem rodzin i osób oraz dzieci dotkniętych problemem alkoholizmu
i przemocy, wg wzoru, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

3. Cel zadania:

Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin w kryzysie, ograniczenie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

· Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 roku wynosi 251 000,00 zł (słownie złotych brutto: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100).

Wymagany jest wkład finansowy własny oraz/lub pozyskany z innych źródeł w wysokości minimum 10% kwoty przyznanej dotacji. Do środków finansowych własnych Organizacji nie zalicza się wycenionego wkładu osobowego, wycenionego wkładu rzeczowego. Wkład własny osobowy (w tym praca członków i wolontariuszy) zalicza się do wkładu własnego niefinansowego. Organizacja deklarująca finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winna go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem, oświadczenie Organizacji). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizacji procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

· Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 roku.

· Szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 03.03. 2020 rok.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama