Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych

Reklama
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 350 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych i sporcie żużlowym w rozgrywkach ligowych.

1) Obecna edycja konkursu dotyczy wyłącznie sportu żużlowego

2) Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania

3) Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

4) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidzianych kosztów, w wielkości:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania

5) W ramach zawartej z Miastem Poznań umowy dotacyjnej klub otrzymujący kwotę przekraczającą 100 000 zł na start w rozgrywkach zobligowany jest – w związku z działaniami promocyjnymi – do:

1. zamieszczenia logotypu POZnan* na wszelkich materiałach poligraficznych, takich jak: billboardy, plakaty, ulotki, ścianki sponsorskie, bilety, programy meczowe, banery, roll-upy itp. Klub przedstawi pracownikom Wydziału Sportu projekty i relację fotograficzną zawierającą wszystkie rodzaje wyprodukowanych materiałów poligraficznych wraz z podaniem ich liczby oraz lokalizacji. Wielkość i umiejscowienie logotypu powinny w przejrzysty sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w ogólnym budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami;

2. zamieszczenia logotypu POZnan* na strojach startowych, treningowych i rozgrzewkowych (przy czym jego wielkość i lokalizacja powinny w przejrzysty sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami), a także do przedstawienia projektów i relacji fotograficznej zawierającej wszystkie wersje strojów startowych oraz treningowych (rozgrzewkowych);

3. zamieszczania logotypu POZnan* we wszystkich działaniach w internecie, np. mailingu, newsletterach, kontach na portalach społecznościowych, stronie WWW. Wykonawca przedstawi raport zrealizowanych w internecie działań z podziałem na rodzaj medium, ich zasięg oraz liczbę wyświetleń;

4. podkreślania we wszystkich wypowiedziach medialnych pracowników klubu wkładu Miasta Poznania jako „Oficjalnego Partnera Klubu”;

5. pozyskania patronatu medialnego telewizji. Wykonawca przedstawi szczegółowy raport zrealizowanych w telewizji działań, w którym zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

6. pozyskania patronatu rozgłośni radiowej. Wykonawca przedstawi szczegółowy raport z emisji spotów, w których zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

7. pozyskania patronatu medialnego portalu internetowego i przeprowadzenia kampanii banerowej na tym portalu. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wydruk zrzutów z ekranu stron internetowych, na których została zamieszczona informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

8. pozyskania patronatu dziennika prasowego. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wydruk prasowy oraz informację o nakładzie gazety lub magazynu, z uwzględnieniem zawartych informacji o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;

9. zorganizowania konferencji prasowej przed rundą jesienną i wiosenną, przedstawiającej plany klubu przed daną częścią rozgrywek oraz informującej o wsparciu udzielonym klubowi przez Miasto Poznań. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Miasta Poznania, a podczas jej trwania w bardzo widoczny sposób będzie eksponowany logotyp – POZnan*;

10. całość wymienionych w pkt 5 działań klub ujmie w końcowym raporcie pod tytułem „Raport z działań promocyjnych”, będącym integralną częścią rozliczenia dotacji. Wszelkie działania marketingowe oraz użycie w projektach logotypu POZnan* każdorazowo muszą uzyskać akceptację pracownika Wydziału Sportu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama