Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 11.02.2020 do 16.03.2020 12:14
Biuro Prezydialne
Łączny budżet 6,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 0,01 do 6,8 tys. PLN

Działając na podstawie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO

ogłasza nabór ciągły ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim w 2020 roku - Obchody 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski

 

I. Cel konkursu i rodzaj zadań

1.Celem konkursu jest wspieranie najbardziej wartościowych wydarzeń i przedsięwzięć w powiecie tczewskim związanych z obchodami 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski, zgodnie z zapisami programu współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2. Do zadań priorytetowych objętych niniejszym konkursem należą: 

1) organizacja konferencji, prelekcji na terenie powiatu tczewskiego tematycznie związanych z obchodami 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski,

2) organizacja konkursów tematycznie związanych z obchodami 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski,

3) przygotowanie i wydanie publikacji tematycznie związanych z obchodami 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski,

4) organizacja na terenie powiatu wydarzeń patriotycznych, inscenizacji historycznych tematycznie związanych z obchodami 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań konkursowych

1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przeznacza na realizację zadań konkursowych środki finansowe w wysokości 6.800 zł (sześć tysięcy osiemset złotych). 

2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wybrane do realizacji w niniejszym konkursie.

3. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu tczewskiego;

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

4) posiadają doświadczenie i/lub warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

2. Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na właściwy zakres zadań, dostarczając jednocześnie do siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty wraz z kompletem wymaganych załączników.

3. Potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności powinno być podpisane przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

4. Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć następujące dokumenty, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji wpisanych do KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

3) statut.

5. Jeżeli oferent przewiduje w źródłach finansowania zadania świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, a z zapisów statutu nie wynika prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, do oferty należy dołączyć inny dokument wewnętrzny organu uprawnionego do podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności odpłatnej (np. uchwała zarządu, uchwała walnego zebrania). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej do dokonania tej czynności (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

7. W niniejszym postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów, tj. wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, określone w załącznikach Nr 1, 3 i 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 8, dostępne są na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

 

IV. Tryb postępowania 

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Oferta może  być złożona w roku budżetowym, w którym zadanie będzie realizowane, w terminie umożliwiającym jej rozpatrzenie (rekomendowany termin – nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania).

3. Warunkiem rozpatrzenia złożonej oferty jest posiadanie odpowiednich środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację zadania. Informacja na temat dostępnych środków finansowych publikowana jest na bieżąco w zakładce: Aktualności. 

4. Oferta winna uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinna być sporządzona z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

5. Złożona oferta, w przypadku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, podlega ocenie formalnej w zakresie spełnienia: 

1) warunków określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (okres realizacji zadania – nie dłuższy niż 90 dni, wysokość wnioskowanych środków finansowych – nie przekracza kwoty 10 000 zł); 

2) ważności oferty (oferta sporządzona na obowiązującym wzorze uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, wypełniona w sposób prawidłowy, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta – zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji). 

6. Oferta spełniająca wymogi formalne podlega ocenie pod względem celowości realizacji zadania przez zespół, w skład którego wchodzą:

1) przedstawiciel Rady Pożytku, o ile zostanie powołana na wniosek organizacji prowadzących działalność na terenie powiatu;

2) pracownik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

3) pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej.

7. W pracach zespołu oceniającego może uczestniczyć z głosem doradczym koordynator ds. współpracy z organizacjami.

8. Decyzję w sprawie celowości realizacji zadania podejmuje Zarząd Powiatu, w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią zespołu oceniającego.

9. Po uznaniu przez Zarząd Powiatu celowości realizacji zadania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, oferta zostaje zamieszczona w BIP, na stronie https://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

10. W odniesieniu do oferty niespełniającej wymogów formalnych oraz w przypadku braku dostępnych środków finansowych w budżecie Powiatu, Zarząd Powiatu niezwłocznie przekazuje oferentowi informację odpowiednio o niespełnieniu przez oferenta wymagań formalnych lub braku dostępnych środków finansowych umożliwiających realizację wnioskowanego zadania. 

11. Decyzję w sprawie wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu, w formie uchwały, po upływie terminu składania uwag dotyczących oferty. 

12. Uchwała jest podstawą do niezwłocznego zawarcia z oferentem pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji lub też, w przypadku decyzji negatywnej, do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie oferenta o braku celowości realizacji zadania publicznego określonego w ofercie. 

13. Składanie ofert realizacji zadań konkursowych w wersji elektronicznej odbywa się w trybie ciągłym do dnia 30 września 2020 r. lub do momentu wyczerpania środków. 

14. Potwierdzenie złożenia oferty wraz z wymaganym kompletem załączników należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – rozwój kultury w powiecie tczewskim 2020 - Obchody 100-lecia przyłączenia ziem powiatu tczewskiego do Niepodległej Polski - tryb 19a” w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia oferty w wersji elektroniczej (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data i godzina wpływu do Starostwa).

15. Złożenie wygenerowanej z elektronicznego generatora ofert witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego (opatrzonej datą i podpisami osób uprawnionych) zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej.

 

V. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim

W roku 2018 oraz w roku 2019 nie realizowano konkursu ofert na tego typu zadanie. 

 

VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego oraz w celu archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. 4;
3) odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby upoważnione przez Starostę Tczewskiego – pracownicy Starostwa, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);
4) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
5) każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;
6) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert;
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
8) oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@powiat.tczew.pl.

XI. Postanowienia końcowe
1. Zastrzega się prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursowym oraz do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu. 
2. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym materiały konkursowe, można uzyskać w Biurze Prezydialnym Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734902 , 
e-mail: promocja@powiat.tczew.pl.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tczewie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama