Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania...

Reklama
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

200 000,00

 

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.

 

Informacje specyfikujące zadanie:

Założenia zadania publicznego zostały opracowane w oparciu o „Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” w zakresie przeciwdziałania ubóstwu oraz "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"

Dodatkowe punkty w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego przyznawane będą za:

1. udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania (+ 10 pkt);

2. dystrybucję żywności do co najmniej 20 organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym
(+2 pkt);

3. dystrybucję żywności do co najmniej 40 organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym
(+ 4 pkt);

4. dystrybucję żywności do co najmniej 60 organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym
(+ 6 pkt);

5. dystrybucję żywności do co najmniej 80 organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym
(+ 8 pkt);

6. dystrybucję żywności do co najmniej 100 organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym
(+ 10 pkt).

UWAGA: Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI oferty.

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama