Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2020”

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 16.03.2020 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Edukacja globalna 2020”.

1. Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej oferty na realizację zadania publicznego skierowanego do społeczeństwa polskiego w dziedzinie edukacji globalnej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w pkt. 2.2 Regulaminu konkursu i zgodnie z jego założeniami.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:
500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1.1) Regulaminu konkursu oraz publiczne szkoły wyższe.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż 8 kwietnia 2020 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:
Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Ofertę w wersji papierowej wraz z wszystkimi załącznikami, o których mowa w pkt. 5.9 Regulaminu konkursu w jednym egzemplarzu należy przesłać do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:15:

  • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Edukacja globalna 2020” i nazwą oferenta 

albo

  • złożyć  w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej. Dziennik  Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Edukacja globalna 2020”i nazwą oferenta

albo

  • przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Ofertę w pliku .doc  wraz z załącznikami w plikach .xls (budżet i harmonogram) należy przesłać w ww. terminie składania ofert na adres: edukacja.globalna@msz.gov.pl. W temacie maila należy podać: „oferta na konkurs EG 2020 (wraz z nazwą oferenta)”. Maksymalny rozmiar dla wysyłanej wiadomości ze wszystkimi załącznikami nie może przekroczyć 20 MB. Pliki o większym rozmiarze należy skompresować.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacjawww.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:
W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne tego samego rodzaju:

  • III moduł projektów wyłonionych w konkursie „Edukacja globalna 2018”, na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 1 125 731,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 00/100).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

1)      „Edukacja globalna 2018” – moduł II na rok 2019 - 1 760 124,00  PLN (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery 00/100);

2)      „Edukacja globalna 2017” – moduł III na rok 2018 –  82 868,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem 00/100).

9. Dodatkowe informacje o konkursie:
Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacjawww.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

Reklama