Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 27.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty".

Cel konkursu, odbiorcy zadań, rodzaje zadań 

1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.  Rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez: 
a) wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców, 
b) umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach, 
c) aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów  i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej. 

2. Odbiorcami zadania są mieszkańcy województwa dolnośląskiego. 

3. Oferent zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zadania Dolnośląskie Małe Granty  z uwzględnieniem następujących jego elementów: 

1. Zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na realizację projektów zgłoszonych przez nieformalne grupy mieszkańców Dolnego Śląska w podziale na 5 okręgów: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu; 
2. Procedura wyboru projektów musi być transparentna, zapewniać jawność i uczciwą konkurencję oraz przede wszystkim uwzględniać wkład pracy społecznej członków lokalnej grupy nieformalnej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej; 
3. W skład lokalnej grupy nieformalnej muszą wchodzić minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat - jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy; 
4. Nieformalne grupy realizują własny projekt mieszący się w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego głównym celem będzie rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego na Dolnym Śląsku; 
5. Wsparcie finansowe ze środków Dolnośląskich Małych Grantów jednego projektu nie może przekroczyć 5.000 zł, z zastrzeżeniem, że jeden projekt nie może otrzymać mniejszego dofinansowania niż 1.000 zł; 
6. Nieformalne grupy mieszkańców muszą być zobowiązane do prowadzenia dokumentacji merytorycznej/finansowej realizowanych projektów. 
7. Koszty finansowe projektów przyjętych do realizacji przez nieformalne grupy mieszkańców ponosi Oferent ze środków pochodzących z dotacji; 
8. Opracowania harmonogramu projektów realizowanych przez nieformalne grupy mieszkańców; 
9. Wsparcie w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów nieformalnych grup mieszkańców poprzez szkolenia, doradztwo i nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją projektów; 
10. Przygotowania i przeprowadzenia warsztatów o tematyce zarządzania projektem Dolnośląskie Małe Granty 
11. Promocji Dolnośląskich Małych Grantów, poprzez zamieszczanie oraz aktualizacje informacji dotyczących realizowanego zadania oraz projektów przeprowadzanych przez nieformalne grupy mieszkańców na wskazanej w ofercie stronie internetowej i poprzez media społecznościowe; 
12. Przekazywanie do UMWD aktualnych informacji dotyczących realizowanego zadania oraz projektów przeprowadzanych przez nieformalne grupy mieszkańców; 
13. Ewaluacji zadania. Po zakończeniu realizacji każdego projektu nieformalnej grupy mieszkańców Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności jej działań poprzez udokumentowanie realizacji projektu. Wnioski, ankiety, uwagi zbierane podczas realizacji projektu zebrać w formie raportu i dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
14. Odpowiedzialności Oferenta za prawidłową realizację zadania publicznego, w tym za wydatkowanie środków finansowych. 
15. Koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego działania) nie mniej niż 75% na realizację projektów nieformalnych grup mieszkańców wynikające ze specyfiki zadania.  
16. W przypadku zakupów rzeczowych niezbędnych do realizacji projektów, muszą być one wykorzystane i zużyte podczas ich realizacji. 
17. Koszty obsługi zadania publicznego – nie mogą przekroczyć 25% dotacji - w tym koszty administracyjne (które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym i kontrolnym, w tym z obsługa finansowa i prawną projektu) np.: 
a) koszty promocji projektu;
b) koszty kontroli i koordynacji projektu; 
c) koszty przeprowadzenia szkoleń; 
d) koszty administracyjne. 

Oferty należy składać w terminie od 6 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka 50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17 pok. nr 1008  z dopiskiem na kopercie „Dolnośląskie Małe Granty - konkurs” od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. 

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Reklama