Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 27.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.

Cel konkursu, odbiorcy zadań, rodzaje zadań

1. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska.

2. Włączenie społeczne, podniesienie poziomu i jakości życia poprzez:

1) rozwijanie kompetencji młodych ludzi Dolnego Śląska niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy;
2) przeciwdziałanie wykluczeniu młodych z rynku pracy, wydłużanie perspektywy przydatności zawodowej;
3) rozwój wśród młodych ludzi postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim.

3. Odbiorcami zadania są mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

4. Zadanie 1. Inicjatywy wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska – działania wspierające inicjatywy edukacyjne poszerzające wiedzę o samorządzie terytorialnym. Wzmacnianie postaw wolontariackich i wspieranie organizacji wolontariatu. Działania wspierające integrację pokoleń, rozwój współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami kombatanckimi i seniorskimi. Promocja zaangażowania młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie partycypacji wyborczej wśród młodzieży. Wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego. Projekty edukacyjne związane z upowszechnianiem wiedzy dotyczącej historii regionu i Polski. Działania wspierające świadomą partycypację młodzieży w wydarzeniach kulturalnych. Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez organizację wydarzeń i przedsięwzięć sportowych.

Zadanie 2. Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy – szczególnie wspierane będą inicjatywy mające na celu rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Działania mające na celu promocję samozatrudnienia wśród młodzieży. Organizacja targów pracy, warsztatów zawodowych, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności miękkich. Inicjatywy edukacyjne z zakresu planowania kariery. Promocja edukacji pozaformalnej oraz kształcenia ustawicznego.

Zadanie 3. Wsparcie rozwoju środowiska akademickiego Wrocławia i Dolnego Śląska – przedsięwzięcia promujące tworzenie i działanie lokalnych lub regionalnych sieci i porozumień organizacji studenckich, samorządów studenckich i innych organizacji działających na rzecz integracji środowiska akademickiego. Wspieranie Inicjatyw organizacji studenckich, samorządów studenckich, studenckich kół naukowych. Upowszechnianie wiedzy o prawach studenta.

Zadanie 4. Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego MSWD – oferent zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:
1) utworzenie siedziby Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
2) stworzenie warunków aby w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wchodził przedstawiciel każdego z 30 dolnośląskich powiatów i miast na prawach powiatów.
3) organizację i prowadzenie minimum 4 stacjonarnych posiedzeń MSWD;
4) umożliwienie udziału w posiedzeniach MSWD radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego;
5) organizacje Dolnośląskiego Kongresu Młodzieżowych Rad;
6) wsparcie administracyjno – organizacyjne działań przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przygotowanie i organizacja uczestnictwa przedstawicieli MSWD w spotkaniach z partnerami w kraju i zagranicą;
7) organizację komunikacji między reprezentantami młodzieży a przedstawicielami władz publicznych i administracji;
8) przekazywanie do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego uchwał podjętych na posiedzeniach MSWD;
9) zamieszczanie na stronie internetowej MSWD protokołów z posiedzeń i uchwał Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
10) prowadzenie na stronie internetowej MSWD aktualnej bazy młodzieżowych rad na Dolnym Śląsku.

Zadanie 5. Dolnośląska Akademia Samorządu – oferent zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:
1) organizację wojewódzkiego konkursu dotyczącego samorządu terytorialnego, który wyłoni finalistów „Dolnośląskiej Akademii Samorządu”;
2) dofinansowanie najlepszych inicjatyw młodzieżowych wraz z zapewnieniem pełnego wsparcia dla młodzieży przy realizacji projektów;
3) przeprowadzenia szkoleń dla uczestników z zakresu samorządu terytorialnego;
4) organizację konferencji dla finalistów konkursu, którzy otrzymają certyfikat ukończenia „Dolnośląskiej Akademii Samorządu”.

Oferty należy składać w terminie od 6 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka 50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17 pok. nr 1008 z dopiskiem na kopercie „Młody Dolny Śląsk - konkurs” od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Reklama