Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Promocja społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 24.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego.

Cel konkursu

Szeroko rozumiane działania na rzecz wspomagania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podmioty uprawnione

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.).

  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

  3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  4. Spółdzielnie socjalne.

  5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do 31 października 2020 roku.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania zgłaszane do konkursu powinny być realizowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności poprzez organizację:

· akcji społecznych w zakresie edukacji obywatelskiej, między innymi, dotyczących wydarzeń okolicznościowych: 100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 100. rocznica powstania Statutu Organicznego Województwa Śląskiego w Ustawie Konstytucyjnej, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, 100. rocznica II Powstania Śląskiego,

· warsztatów i szkoleń, których uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności pozwalające na czynny i aktywny udział w życiu społecznym województwa śląskiego,

· konferencji/wykładów mających istotny wpływ na aktywność obywateli w sprawach publicznych,

· działań upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym,

· zajęć promujących szeroki dialog obywatelski,

· innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje społeczne.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty, należy składać w terminie do 24 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama