Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Promocja społeczeństwa obywatelskiego

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 24.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie promocji społeczeństwa obywatelskiego.

Cel konkursu

Szeroko rozumiane działania na rzecz wspomagania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podmioty uprawnione

1.   Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.).

2.   Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3.   Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4.   Spółdzielnie socjalne.

5.   Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań realizowanych do 31 października 2020 roku.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania zgłaszane do konkursu powinny być realizowane na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności poprzez organizację:

·         akcji społecznych w zakresie edukacji obywatelskiej, między innymi, dotyczących wydarzeń okolicznościowych: 100. rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda, 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 100. rocznica powstania Statutu Organicznego Województwa Śląskiego w Ustawie Konstytucyjnej, 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, 100. rocznica II Powstania Śląskiego,

·         warsztatów i szkoleń, których uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności pozwalające na czynny i aktywny udział w życiu społecznym województwa śląskiego,

·         konferencji/wykładów mających istotny wpływ na aktywność obywateli w sprawach publicznych,

·         działań upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym,

·         zajęć promujących szeroki dialog obywatelski,

·         innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje społeczne.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty, należy składać w terminie do 24 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama