Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy...

Reklama
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 - Komponent 1
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 - Komponent 1.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponentu nr 1       

300 000,00

 

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie dotyczącym Komponentu 1.

 

Informacje specyfikujące zadanie:

Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie działań regionalnych w województwie mazowieckim w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Odbiorcami zadania publicznego są mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponent 1.

Zadanie polega na podjęciu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

Punkty dodatkowe w ramach komponentu 1 (maks. 10 pkt) będą przyznawane za:

1. bezpośrednie działania na terenie gmin  wiejskich (od 1 pkt do 4 pkt):

  1. 1 pkt za bezpośrednie działanie na terenie 1 gminy wiejskiej,
  2. 2 pkt za bezpośrednie działania na terenie 2 gmin wiejskich,
  3. 3 pkt za bezpośrednie działania na terenie 3 gmin wiejskich,
  4. 4 pkt za bezpośrednie działania na terenie 4 lub więcej gmin wiejskich;

2. ujęcie w ofercie działania wpływającego  na rozwój współpracy służb i instytucji w  zakresie przeciwdziałania przemocy, wzrost kompetencji przedstawicieli
    służb i instytucji (2 pkt);

3. zaplanowanie w ofercie udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami (1 pkt za każdą osobę niepełnosprawną, maksymalnie 2 pkt);

4. ujęcie w ofercie elementów kampanii społecznej (2 pkt).

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

 

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama