Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy...

Reklama
Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 - Komponent 1
Nabór od 12.02.2020 do 04.03.2020 23:59
Wydział Programów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 - Komponent 1.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponentu nr 1       

300 000,00

 

 

​Zadanie realizowane na podstawie umów rocznych.

Oferent może złożyć NIE WIĘCEJ niż 1 ofertę w konkursie dotyczącym Komponentu 1.

 

Informacje specyfikujące zadanie:

Celem głównym realizacji zadania jest wzmocnienie działań regionalnych w województwie mazowieckim w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Odbiorcami zadania publicznego są mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Komponent 1.

Zadanie polega na podjęciu zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie.

Punkty dodatkowe w ramach komponentu 1 (maks. 10 pkt) będą przyznawane za:

1. bezpośrednie działania na terenie gmin  wiejskich (od 1 pkt do 4 pkt):

  1. 1 pkt za bezpośrednie działanie na terenie 1 gminy wiejskiej,
  2. 2 pkt za bezpośrednie działania na terenie 2 gmin wiejskich,
  3. 3 pkt za bezpośrednie działania na terenie 3 gmin wiejskich,
  4. 4 pkt za bezpośrednie działania na terenie 4 lub więcej gmin wiejskich;

2. ujęcie w ofercie działania wpływającego  na rozwój współpracy służb i instytucji w  zakresie przeciwdziałania przemocy, wzrost kompetencji przedstawicieli
    służb i instytucji (2 pkt);

3. zaplanowanie w ofercie udziału w realizacji zadania osób z niepełnosprawnościami (1 pkt za każdą osobę niepełnosprawną, maksymalnie 2 pkt);

4. ujęcie w ofercie elementów kampanii społecznej (2 pkt).

Szczegłowe informacji dotyczące otwartego konkursu ofert znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zaleca się, by informacje dotyczące dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego zawarte były (opisane bezpośrednio, czytelnie i syntetycznie) w pkt VI. „Inne informacje” oferty.

 

Na etapie składania oferty w systemie Witkac.pl nie ma potrzeby dodawania załączników niewymagalnych, ale ich dodanie w systemie Witkac.pl w pliku pdf lub jpg może przyspiedszyc podpisanie umowy w przypadku uzyskania dofinansowania przez podmiot niepodlegający wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl Nie trzeba przesyłać do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej papierowego potwierdzenia złożenia oferty, ani załączników do oferty.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama