Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 28.02.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 760 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w zakresie  „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w zakresie  „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 760 000 zł.

Celem zadań jest stworzenie warunków młodzieży uzdolnionej sportowo naszego regionu do szkolenia w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego państwowym Systemem Sportu Młodzieżowego, umożliwiających podnoszenie poziomu sportowego.

W ramach Konkursu dofinansowane będą zadania w zakresie szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego. Dotyczy to zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego, które zostały sklasyfikowane w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) za rok 2019 i zdobyły minimum 50 punktów. Dotacja ma być wydatkowana na realizację szkolenia sportowego w ramach sekcji, które zdobyły punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2019. Ponadto, środki mają zostać  przeznaczone wyłącznie na realizację programów szkoleniowych na roczniki (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego w 2020 roku w danym sporcie.
Punktacja SSM znajduje się na stronie internetowej Instytutu Sportu w Warszawie (www.sport-mlodziezowy.pl).

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie - nie wcześniej niż 15 kwietnia 2020 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 roku.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 142/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem konkursu.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w ogłoszeniu konkursu.

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1do ogłoszenia konkursu.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
  1. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego;
  4. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 niniejszego regulaminu należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
 3. aktualny statut Oferenta;
 4. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć oprócz statutu kopię uchwały o zmianach statutu i/lub władz wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;
 5. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja.

Załączniki (jak wyżej) muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) został wydrukowany ze strony E-MS Portal (https://ems.ms.gov.pl), Oferent/Oferenci nie musi/muszą poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem konkursu (Ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Termin składania ofert:

2020-02-28

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie do 14 kwietnia 2020 roku.

Reklama