Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 28.02.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 760 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w zakresie  „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Opis konkursu:

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz wykonując „Program współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2020 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 760 000 zł.

Celem zadań jest stworzenie warunków młodzieży uzdolnionej sportowo naszego regionu do szkolenia w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętego państwowym Systemem Sportu Młodzieżowego, umożliwiających podnoszenie poziomu sportowego.

W ramach Konkursu dofinansowane będą zadania w zakresie szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego. Dotyczy to zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego, które zostały sklasyfikowane w ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) za rok 2019 i zdobyły minimum 50 punktów. Dotacja ma być wydatkowana na realizację szkolenia sportowego w ramach sekcji, które zdobyły punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego za rok 2019. Ponadto, środki mają zostać przeznaczone wyłącznie na realizację programów szkoleniowych na roczniki (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego w 2020 roku w danym sporcie.
Punktacja SSM znajduje się na stronie internetowej Instytutu Sportu w Warszawie (www.sport-mlodziezowy.pl).

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie - nie wcześniej niż 15 kwietnia 2020 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 roku.

Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w ogłoszeniu konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 142/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2020 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią uchwały i regulaminem konkursu.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w ogłoszeniu konkursu.

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1do ogłoszenia konkursu.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności Oferenta/Oferentów, potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących:
  1. w przypadku fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych – aktualny (tzn. zgodny ze stanem faktycznym) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania parafii/zakonu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  3. w przypadku pozostałych podmiotów, które nie podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – inny dokument właściwy dla Oferenta/Oferentów. Jeśli ofertę składa stowarzyszenie zwykłe dokumentem właściwym będzie wypis z ewidencji zawierający następujące dane: nazwę stowarzyszenia, cel działania, adres siedziby, reprezentację stowarzyszenia, informację o statusie organizacji pożytku publicznego;
  4. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. inne dokumenty, jeśli są wymagane, np.: szczególne upoważnienie osób do reprezentowania Oferenta/Oferentów, terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć wniosek wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny), w przypadku złożenia oferty wspólnej, o której mowa w Rozdziale III ust. 5 niniejszego regulaminu należy załączyć do oferty wspólnej umowę zawartą z podmiotami składającymi ofertę wspólną;
 3. aktualny statut Oferenta;
 4. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć oprócz statutu kopię uchwały o zmianach statutu i/lub władz wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych w KRS;
 5. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z podaniem jego numeru, na który zostanie przelana dotacja.

Załączniki (jak wyżej) muszą spełniać wymogi ważności, tzn. muszą być podpisane przez osoby uprawnione: w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Jeżeli odpis z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) został wydrukowany ze strony E-MS Portal (https://ems.ms.gov.pl), Oferent/Oferenci nie musi/muszą poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu.

Na etapie przygotowania oferty i załączników prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem konkursu (Ogłoszeniem otwartego konkursu ofert).

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki i Sportu
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”.

Termin składania ofert:

2020-02-28

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Termin rozstrzygnięcia:

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały w terminie do 14 kwietnia 2020 roku.

Reklama