Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 28.02.2020 12:00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci, Seniorzy
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego, w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, zwanego dalej Programem, tj. celowi głównemu „zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.” oraz celowi szczegółowemu 1 – „aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych”, obszar współpracy: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

1) propagowaniu wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób starszych;

2) organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji;

3) organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej.

W ramach przygotowywanych projektów zaleca się uwzględnienie takich obszarów jak:

1) bezpieczeństwo w sieci, w obrocie handlowym, prawnym,

2) prawa konsumenta,

3) sposoby rozpoznawania i reagowania na różnorodne metody wyłudzania, oszustw,

4) edukacja w zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego), a także podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego, oraz edukacja w zakresie możliwych form pomocy dla ofiar wyłudzeń i oszustw,

5) propagowanie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konsumenckim (współpraca m.in. z Policją, jednostkami samorządu terytorialnego),

6) edukacja międzypokoleniowa - wymiana doświadczeń, promowanie właściwych wzorów zachowań w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych na 2020 r. przy czym z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie koszty związane z realizacją zadania poniesione w okresie od daty zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30.11.2020 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (wyłącznie oferty bez załączników) na płycie CD/DVD lub na adres akosiba@rops.krakow.pl - dokument zapisany w formacie word i pdf.

Środki finansowe przekazane na realizację zadania publicznego należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 15% łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny rozumiany jest jako suma wkładu własnego finansowego i wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zwiera Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do Uchwały.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn. obejmuje:

1) działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów, lub
2) edukację lub poradnictwo w zakresie prawa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 28.02.2020 r., godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS w Krakowie):

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Dziennik Podawczy (parter)

lub

• przesłanie pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w obszarze w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Reklama