Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 28.02.2020 12:00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci, Seniorzy
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego, w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, zwanego dalej Programem, tj. celowi głównemu „zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.” oraz celowi szczegółowemu 1 – „aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych”, obszar współpracy: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

1)    propagowaniu wiedzy na temat prawa (w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego) wśród młodzieży i osób starszych;

2)    organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji;

3)    organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej przy jednoczesnym promowaniu integracji międzypokoleniowej.

W ramach przygotowywanych projektów zaleca się uwzględnienie takich obszarów jak:

1)    bezpieczeństwo w sieci, w obrocie handlowym, prawnym,

2)    prawa konsumenta,

3)    sposoby rozpoznawania i reagowania na różnorodne metody wyłudzania, oszustw,

4)    edukacja w zakresie podstawowych instytucji prawa cywilnego (w tym prawa spadkowego), a także podstawowych zasad postępowania cywilnego oraz administracyjnego, oraz edukacja w zakresie możliwych form pomocy dla ofiar wyłudzeń i oszustw,

5)    propagowanie współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konsumenckim (współpraca m.in. z Policją, jednostkami samorządu terytorialnego),

6)    edukacja międzypokoleniowa - wymiana doświadczeń, promowanie właściwych wzorów zachowań w sytuacji narażenia na niebezpieczeństwo w obrocie konsumenckim.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych na 2020 r. przy czym z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie koszty związane z realizacją zadania poniesione w okresie od daty zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego do dnia 30.11.2020 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest złożenie oferty w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (wyłącznie oferty bez załączników) na płycie CD/DVD lub na adres akosiba@rops.krakow.pl - dokument zapisany w formacie word i pdf.

Środki finansowe przekazane na realizację zadania publicznego należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty nie może być mniejszy niż 20 000 zł.

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości minimum 15% łącznej kwoty całkowitego kosztu realizacji zadania. Wkład własny rozumiany jest jako suma wkładu własnego finansowego i wkładu własnego niefinansowego (osobowego i rzeczowego).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria wyboru ofert zwiera Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do Uchwały.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich działalność statutowa jest zgodna z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie, tzn. obejmuje:

1)    działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów, lub
2)    edukację lub poradnictwo w zakresie prawa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 28.02.2020 r., godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS w Krakowie):

  • osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, Dziennik Podawczy (parter)

lub

• przesłanie pocztą na adres korespondencyjny: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert w obszarze w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30-ciu dni od dnia zakończenia składania ofert.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Reklama