Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MS: "Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - edycja pilotażowa 2020"

Reklama
Nabór od 17.02.2020 do 27.02.2020 23:59
Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury Sportowej
Łączny budżet 15 mln PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 3 mln PLN
Minister Sportu ogłosiła "Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich - edycja pilotażowa 2020".

I. Wstęp

Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA PILOTAŻOWA, jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. W jego ramach tworzona będzie podstawa dla wszelkich innych działań – infrastruktura. Niniejszy program jest odpowiedzią na stwierdzony deficyt obiektów tego typu i pierwszym przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich. U podstaw programu leży założenie, oparte o wcześniejsze doświadczenia resortu w zakresie realizacji programów dedykowanych konkretnemu rodzajowi infrastruktury sportowej, iż bodźce w postaci dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, skutecznie zachęcają inwestorów do rozwoju bazy sportowej i przekładają się na wzrost liczby danych obiektów. 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU 
Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu wynosi: 15 mln zł 

W przypadku zwiększenia środków na realizację programu, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania przez większą, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia o programie.  

III. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU 
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty: 

1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej; 

2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej; 

3. spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego. 

IV. RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU I WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA 

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych: 1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m; 2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem. 
Obiekty te powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej. Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. 

Przedłożenie we wniosku boiska o wymiarach mniejszych niż ww. wymaga szczegółowego uzasadnienia. Kwestia ta będzie procedowana odrębnie, przy uwzględnieniu wielkości odstępstwa, wskazanego uzasadnienia oraz liczby złożonych wniosków dotyczących obiektów pełnowymiarowych, zgodnych z zasadami niniejszego Programu. 

V. WYSOKOŚĆ UDZIELANEGO DOFINANSOWANIA 
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu. 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH 
1. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego). 

2. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych. 

3. Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/ 

4. Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu składania wniosków) lub złożyć wraz z załącznikami na adres: 
Ministerstwo Sportu Departament Infrastruktury Sportowej 
ul. Senatorska 14 
00-082 Warszawa

Reklama