Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 315 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

1.Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem działalności gospodarczej (regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego).

2.Celem realizacji zadania jest:

1) wyłonienie do 7 zadań wzmacniających współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi wspomagającymi rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego (animatorami), a przedsiębiorcami z terenu Mazowsza w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji;

2) decentralizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania[1] poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego;

3) zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w proces przedsiębiorczego odkrywania.

3.Planowane jest wsparcie do 7 zadań:

1) jednego realizowanego w regionie warszawskim stołecznym;

2) co najmniej po jednym realizowanym w każdym subregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego (płockim, ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3) – jeżeli dla każdego z subregionów zostanie złożona oferta.

Jedna oferta powinna dotyczyć przedsięwzięcia realizowanego wyłącznie w jednej z wyżej wymienionych jednostek statystycznych.

4. Animatorzy będą mieli za zadanie zorganizować co najmniej 3 spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, których działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację Mazowsza, tzn.
w obszary opisane w Załączniku 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS).

5. Animatorzy będą odpowiedzialni za zaplanowanie, organizację i moderowanie spotkań
z przedsiębiorcami w formie warsztatów lub panelu dyskusyjnego. Spotkania powinna koncentrować się na wyzwaniach, trendach i barierach rozwojowych identyfikowanych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu/subregionu, którego dotyczy oferta, oraz prowadzić do wypracowania wspólnie z przedsiębiorcami rekomendacji dla Instytucji Zarządzającej RIS.

6. Spotkania mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

1) w jaki sposób doprecyzować obszary inteligentnej specjalizacji (bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia), aby umożliwić jak najefektywniejszy rozwój firm z Mazowsza?

2) w jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do wprowadzania zmian/innowacji?

3) jaka tematyka projektów B+R powinna być preferowana w ramach instrumentów wsparcia wdrażanych na Mazowszu?

4) jakich kwalifikacji najbardziej brakuje na mazowieckim rynku pracy? Jakie działania pozwolą uzupełnić te braki?

5) jakie instrumenty lub mechanizmy wsparcia w efektywny i trwały sposób przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym danego subregionu? Jakie należy przyjąć zasady (kryteria wyboru, założenia, formy wsparcia, itp.), aby w optymalny sposób wykorzystać środki publiczne na wspieranie innowacyjności?

7. W każdym spotkaniu powinni wziąć udział przedstawiciele co najmniej 15 firm z regionu lub subregionu, którego dotyczy zadanie (posiadających siedzibę, filię lub oddział na danym terenie), prowadzących działalność związaną z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego. W przypadku organizacji cyklu spotkań poruszających różne zagadnienia (np. kolejnych etapów warsztatów) dopuszczalne jest uczestnictwo przedstawicieli tych samych podmiotów w kilku spotkaniach. W przypadku kilku spotkań realizowanych według tego samego scenariusza należy zapewnić uczestnictwo innych podmiotów w każdym spotkaniu.

8. Oferta powinna w szczególności zawierać:

1) opis min. 1 przykładowego przedsięwzięcia animacyjnego zrealizowanego na rzecz przedsiębiorców przez oferenta w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty,

2) opis koncepcji realizacji zadania, w tym wykaz tematów planowanych do poruszenia na spotkaniach, planowanych do zastosowania narzędzi (np. gra strategiczna, panel dyskusyjny), regionu/subregionu, w którym zostaną zorganizowane spotkania,

3) opis grupy docelowej, w tym zakładaną minimalną liczbę uczestników (nie mniej niż 15 na każde spotkanie) i branże, do których będą adresowane spotkania,

4) opis sposobu zapewnienia zaangażowania uczestników i utrzymania minimalnej zakładanej frekwencji,

5) opis celu i planowanych rezultatów spotkań.

9. Jednym z oczekiwanych rezultatów zadania powinno być sprawozdanie, zawierające m.in.:

1) opis przebiegu każdego ze spotkań i poruszonych zagadnień,

2) wykaz firm reprezentowanych na każdym ze spotkań,

3) zestawienie rekomendacji wypracowanych podczas spotkań.

Brak ujęcia ww. rezultatu będzie skutkował obniżeniem oceny w toku oceny merytorycznej.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego
i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

1) sposób zapewnienia przez animatorów obecności i aktywnego udziału zadeklarowanej liczby przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach inteligentnej specjalizacji – od 0 do 5 punktów.

2) doświadczenie oferenta w realizacji działań animacyjnych na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności inkubowania przedsiębiorstw, akceleracji rozwoju firm, doradztwa w zakresie wprowadzania innowacji, facylitacji współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami B+R – od 0 do 5 punktów.

 

[1] Proces przedsiębiorczego odkrywania – ogół działań zapewniających udział interesariuszy w procesach tworzenia, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama