Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania

Reklama
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 315 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

1.Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem działalności gospodarczej (regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego).

2.Celem realizacji zadania jest:

1) wyłonienie do 7 zadań wzmacniających współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi wspomagającymi rozwój gospodarczy województwa mazowieckiego (animatorami), a przedsiębiorcami z terenu Mazowsza w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji;

2) decentralizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania[1] poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego;

3) zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w proces przedsiębiorczego odkrywania.

3.Planowane jest wsparcie do 7 zadań:

1) jednego realizowanego w regionie warszawskim stołecznym;

2) co najmniej po jednym realizowanym w każdym subregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego (płockim, ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3) – jeżeli dla każdego z subregionów zostanie złożona oferta.

Jedna oferta powinna dotyczyć przedsięwzięcia realizowanego wyłącznie w jednej z wyżej wymienionych jednostek statystycznych.

4. Animatorzy będą mieli za zadanie zorganizować co najmniej 3 spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, których działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację Mazowsza, tzn.
w obszary opisane w Załączniku 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS).

5. Animatorzy będą odpowiedzialni za zaplanowanie, organizację i moderowanie spotkań
z przedsiębiorcami w formie warsztatów lub panelu dyskusyjnego. Spotkania powinna koncentrować się na wyzwaniach, trendach i barierach rozwojowych identyfikowanych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu/subregionu, którego dotyczy oferta, oraz prowadzić do wypracowania wspólnie z przedsiębiorcami rekomendacji dla Instytucji Zarządzającej RIS.

6. Spotkania mogą dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

1) w jaki sposób doprecyzować obszary inteligentnej specjalizacji (bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia), aby umożliwić jak najefektywniejszy rozwój firm z Mazowsza?

2) w jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do wprowadzania zmian/innowacji?

3) jaka tematyka projektów B+R powinna być preferowana w ramach instrumentów wsparcia wdrażanych na Mazowszu?

4) jakich kwalifikacji najbardziej brakuje na mazowieckim rynku pracy? Jakie działania pozwolą uzupełnić te braki?

5) jakie instrumenty lub mechanizmy wsparcia w efektywny i trwały sposób przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym danego subregionu? Jakie należy przyjąć zasady (kryteria wyboru, założenia, formy wsparcia, itp.), aby w optymalny sposób wykorzystać środki publiczne na wspieranie innowacyjności?

7. W każdym spotkaniu powinni wziąć udział przedstawiciele co najmniej 15 firm z regionu lub subregionu, którego dotyczy zadanie (posiadających siedzibę, filię lub oddział na danym terenie), prowadzących działalność związaną z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego. W przypadku organizacji cyklu spotkań poruszających różne zagadnienia (np. kolejnych etapów warsztatów) dopuszczalne jest uczestnictwo przedstawicieli tych samych podmiotów w kilku spotkaniach. W przypadku kilku spotkań realizowanych według tego samego scenariusza należy zapewnić uczestnictwo innych podmiotów w każdym spotkaniu.

8. Oferta powinna w szczególności zawierać:

1) opis min. 1 przykładowego przedsięwzięcia animacyjnego zrealizowanego na rzecz przedsiębiorców przez oferenta w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty,

2) opis koncepcji realizacji zadania, w tym wykaz tematów planowanych do poruszenia na spotkaniach, planowanych do zastosowania narzędzi (np. gra strategiczna, panel dyskusyjny), regionu/subregionu, w którym zostaną zorganizowane spotkania,

3) opis grupy docelowej, w tym zakładaną minimalną liczbę uczestników (nie mniej niż 15 na każde spotkanie) i branże, do których będą adresowane spotkania,

4) opis sposobu zapewnienia zaangażowania uczestników i utrzymania minimalnej zakładanej frekwencji,

5) opis celu i planowanych rezultatów spotkań.

9. Jednym z oczekiwanych rezultatów zadania powinno być sprawozdanie, zawierające m.in.:

1) opis przebiegu każdego ze spotkań i poruszonych zagadnień,

2) wykaz firm reprezentowanych na każdym ze spotkań,

3) zestawienie rekomendacji wypracowanych podczas spotkań.

Brak ujęcia ww. rezultatu będzie skutkował obniżeniem oceny w toku oceny merytorycznej.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego
i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

1) sposób zapewnienia przez animatorów obecności i aktywnego udziału zadeklarowanej liczby przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach inteligentnej specjalizacji – od 0 do 5 punktów.

2) doświadczenie oferenta w realizacji działań animacyjnych na rzecz małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności inkubowania przedsiębiorstw, akceleracji rozwoju firm, doradztwa w zakresie wprowadzania innowacji, facylitacji współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami B+R – od 0 do 5 punktów.

 

[1] Proces przedsiębiorczego odkrywania – ogół działań zapewniających udział interesariuszy w procesach tworzenia, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama