Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 39/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE „Ochrona i...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 39/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)” W 2020 ROKU
Nabór od 07.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 293,13 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 293,13 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 39/2020 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE „Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 poz. 2190 ze zm.)” W 2020 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego wyłonionego w drodze konsultacji społecznych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Poniesione wydatki
w roku 2018

Poniesione

wydatki
w roku 2019

Planowane wydatki
w roku 2020

1.

 

Program prozdrowotny, zwiększający aktywność  fizyczną mieszkańców, przeciwdziałający chorobom cywilizacyjnym, takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca, wady postawy

 

244 820,00

-

293 130,00

Powierzenie zadania  nastąpi poprzez przekazanie dotacji na jego realizację – zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie.

1.Termin realizacji zadania: od  23 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 23 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%, zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

4. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie  2 marca 2020 r.

5. Wygenerowane w systemie i wydrukowane „Potwierdzenie złożenia oferty” należy podpisać, opieczętować i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań – w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert  do godz. 15.30.

              6. W przypadku „Potwierdzenia złożenia oferty” przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Kancelarii Urzędu Miasta Poznania.

             7.   Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się 16 marca 2020 r.

 

Kolejne szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama