Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 27.02.2020 do 20.03.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. „Podniesienie jakości pracy terapeutycznej podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i/lub wdrażanie ustandaryzowanych programów o potwierdzonej skuteczności oddziaływań profilaktycznych”.

Realizacja działań profilaktycznych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla przedstawicieli różnych grup zawodowych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze i/lub realizacja programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

2. „Wpieranie programów oraz działań naprawczych z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób osadzonych w zakładach penitencjarnych”.

Realizacja działań/programów postpenitencjarnych oraz programów skierowanych do młodzieży i osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych z zakresu profilaktyki uzależnień, a także podnoszenie świadomości związanej ze skutkami uzależnień.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama