Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 24.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Kobiety
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”.

Cel konkursu

1. Szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa, poprawy jakości życia, zmiany nawyków zdrowotnych seniorów z terenu województwa śląskiego, w tym w szczególności bezpieczeństwa: w domu, w sieci, w przestrzeni publicznej.

2. Szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia kobiet z terenu województwa śląskiego w tym w szczególności profilaktyka onkologiczna.

Podmioty uprawnione

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn.).

  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
    jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

  3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  4. Spółdzielnie socjalne.

  5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację (dla seniorów województwa śląskiego):

· warsztatów i szkoleń, których uczestnicy posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające poprawić zdrowie i jakość życia;

· innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje seniorów w zakresie bezpieczeństwa własnego (np. w domu, w sieci, w przestrzeni publicznej).

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację (dla kobiet województwa śląskiego):

· warsztatów, szkoleń, wykładów, akcji promocyjnych, zajęć edukacyjnych, konferencji, których uczestnicy posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające poprawić zdrowie i jakość życia kobiet;

· innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje kobiet w zakresie profilaktyki onkologicznej (np.: maraton/bieg promujący profilaktykę raka szyjki macicy/piersi).

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty, należy składać w terminie do 24 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama