Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 24.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Kobiety
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pod nazwą: „Edukacja i promocja działań związanych z kontynuacją kampanii: „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety”.

Cel konkursu

1. Szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa, poprawy jakości życia, zmiany nawyków zdrowotnych seniorów z terenu województwa śląskiego, w tym w szczególności bezpieczeństwa: w domu, w sieci, w przestrzeni publicznej.

2. Szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości życia i zdrowia kobiet z terenu województwa śląskiego w tym w szczególności profilaktyka onkologiczna.

Podmioty uprawnione

1.   Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn.).

2.   Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3.   Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4.   Spółdzielnie socjalne.

5.   Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację (dla seniorów województwa śląskiego):

·         warsztatów i szkoleń, których uczestnicy posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające poprawić zdrowie i jakość życia;

·         innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje seniorów w zakresie  bezpieczeństwa własnego (np. w domu, w sieci, w przestrzeni publicznej).

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację (dla kobiet województwa śląskiego):

·         warsztatów, szkoleń, wykładów, akcji promocyjnych, zajęć edukacyjnych, konferencji, których uczestnicy posiądą wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające poprawić zdrowie i jakość życia kobiet;

·         innych praktycznych zajęć zwiększających kompetencje kobiet w zakresie  profilaktyki onkologicznej (np.: maraton/bieg promujący profilaktykę raka szyjki macicy/piersi).

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty, należy składać w terminie do 24 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2020 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, alepotwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Reklama