Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 26.02.2020 14:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 974,12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Tytuł zadania publicznego: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2020 – środki w wys. 492 640,00 zł

w roku 2021 – środki w wys. 481 480,00 zł

Termin realizacji zadania: Od 6 kwietnia 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa. Organizacja oświadcza w ofercie, że posiada tytuł prawny do ww. lokalu na okres realizacji zadania.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: 17 323 926 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór ofert, które pozwolą na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Seniorów w lokalizacji wskazanej na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Rekrutację seniorów (min. 75 osób) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u.
 2. Promocję idei wolontariatu i kształtowanie zachowań społecznych wśród uczestników CAS (organizowanie prelekcji, spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych tematycznie związanych z działalnością społeczną) oraz opracowanie i wdrożenie w CAS systemu nagradzania najbardziej aktywnych społecznie seniorów.
 3. Organizację w CAS, we współpracy z właściwą komórką UMK, działań prospołecznych na rzecz Centrów Aktywności Seniorów, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. W działania prospołeczne zaangażowanych będzie minimum 20 osób.
 4. Udostępnianie lokalu dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem Wielkiego Piątku, 2 Maja, Wigilii i Sylwestra.
 5. Obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
 • minimum 1 komputer z dostępem do Internetu,
 • 10 kompletów kijków nordic-walking,
 • 10 karimat.
 1. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 5 kursów, wymienionych poniżej w ramach powstałego CAS-u, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej:
 • obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet, etc.,
 • fotograficzno-filmowy,
 • samoobrony,
 • zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości,
 • mediacji,
 • pierwszej pomocy,
 • języków obcych,
 • działań proekologicznych,
 • małej poligrafii,
 • szycia, haftowania,
 • opieki nad osobą niepełnosprawną i obłożnie chorą,
 • plastyczny (rzeźby, malarstwa, makramy etc.),
 • historii sztuki,
 • wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych.

Dopuszczalne jest zorganizowanie dwóch grup danego kursu o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

 1. Prowadzenie cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym minimum 5 zajęć, z poniższego zakresu:
 • zdrowy tryb życia,
 • gry stolikowe i ruchowe tj. brydż, szachy, bule (petanka), krykiet itp.,
 • nordic-walking,
 • przygotowujące do turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
 • teatralne,
 • wokalne,
 • taneczne,
 • kurs pływania
 • zajęcia sportowe, gimnastyczne,
 • artystyczne (np. malarstwo, rzeźba, gra na instrumentach muzycznych itp.)
 1. Prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych, np.:
 • działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
 • inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
 • wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
 • wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.
 1. Zapewnienie seniorom pełnej dostępności do oferty poprzez:
 • organizowanie zajęć w lokalu Centrum Aktywności Seniorów lub w jego najbliższej okolicy – za wyjątkiem tych, które wymagają szczególnych warunków i specjalistycznego sprzętu, niedostępnych w siedzibie CAS,
 • angażowanie beneficjentów do wspólnego organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych po okolicy i po Krakowie, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii itp. oraz współpracy z innymi CAS-ami powstałymi w ramach lokalnej sieci,
 • comiesięczne informowanie UMK o planowanych działaniach w ramach CAS drogą mailową na adres: dlaseniora@um.krakow.pl do 25 dnia miesiąca poprzedzającego nowy harmonogram oraz informowanie UMK na bieżąco o każdej planowanej zmianie miesięcznego harmonogramu drogą mailową na adres dlaseniora@um.krakow.pl. UMK zastrzega sobie możliwość zakwestionowania działań niezgodnych z ww. harmonogramami.
 1. Uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, seminariach, imprezach, organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, zapewniających skoordynowaną realizację Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020.

Pozostałe warunki:

 1. Oferent opracuje Regulamin działania CAS i będzie informował Urząd Miasta Krakowa o wszelkich zmianach dotyczących ww. regulaminu.
 2. Oferent zapewnienia, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie, będzie udostępniany seniorom co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy. z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 3. Oferent z przekazanej kwoty dotacji może maksymalnie przeznaczyć 10% na doposażenie zgodne z wymogami konkursu – w kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku 2020 r.
 4. Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie jako miejsce realizacji zadania publicznego.
 5. Zlecający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli Oferent w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie dostarczy tytułu prawnego (na okres realizacji zadania) do lokalu wskazanego w ofercie. W ww. sytuacji Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy.
 6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów, z których każde będzie miejscem integracji i aktywizacji co najmniej 75 osób w wieku 60+ z terenu Krakowa. CAS musi posiadać lokal dostępny dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni świątecznych, Wielkiego Piątku, 2 Maja, Wigilii i Sylwestra) w okresie realizacji zadania, tj. od kwietnia 2020 r. do grudnia 2021 r.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

W trakcie realizacji zadania zrekrutowanych zostanie co najmniej 75 osób w wieku 60+. Do prowadzenia zajęć i obsługi zadania zaangażowanych zostanie co najmniej 10 osób, w tym wolontariusze, natomiast w działania prospołeczne zaangażowanych będzie minimum 20 osób. CAS będzie otwarty: od 6 kwietnia do 30 grudnia 2020 r. – min. 185 dni x 4 godziny, tj. 740 godzin, a od 4 stycznia do 30 grudnia 2021 r. – min. 250 dni x 4 godziny, tj. 1000 godzin. Godziny takie mogą być tożsame z tzw. kawiarenką / godzinami dyżurów w CAS, o ile wykazane zostanie to w ofercie. W powyższych okresach zrealizowana zostanie również wskazana w ofercie liczba godzin zajęć (edukacyjnych, rozwojowych, międzypokoleniowych). Do godzin zajęciowych (45 lub 60 minut, w zależności od specyfiki zajęć i grupy) nie zaliczana będzie tzw. kawiarenka, czyli godziny otwarcia / dyżury w CAS bez zorganizowanych w tym czasie zajęć z osobą prowadzącą. Wycieczki i wspólne wyjścia (o ile nie są formą zajęć) wykazywane będą osobno, a ich liczba lub czas ich trwania (liczba godzin) będą zgodna z ofertą. W trakcie realizacji zadania CAS zaangażuje się w co najmniej 6 wydarzeń, organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Kraków lub inne instytucje działające w porozumieniu z Miastem, w tym co najmniej w 3 wydarzenia w 2020 r. Pozostałe rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być zgodne z wartością docelową wskazaną w ofercie lub jej aktualizacji.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 lutego 2020 r. o godz. 14:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment B, pok. 4 lub 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 14:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama