Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: "Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych"

Reklama
Nabór od 06.02.2020 do 21.02.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tytuł zadania publicznego: "Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych".

Tytuł zadania publicznego: „Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych"

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 100 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 nie przeznaczyła środków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie:

1) wspieranie aktywności samorządów uczniowskich w krakowskich szkołach,

2) stwarzanie samorządom uczniowskim warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami uczniowskimi,

3) finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4) wyłonienie i promocja najciekawszych projektów realizowanych przez samorządy uczniowskie krakowskich szkół

5) podnoszenie umiejętności organizacyjnych rad uczniowskich.

Cel ten realizowany będzie przez operatora projektu poprzez:

1) Promocję współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami uczniowskimi w ramach Gildii Samorządów Uczniowskich,

2) Zaproszenie samorządów uczniowskich do uczestnictwa w Gildii Samorządów Uczniowskich oraz do korzystania z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów samorządowych.

3) Stworzenie regulaminu ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie projektów samorządowych, który będzie uwzględniał następujące wytyczne:

a) o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się samorządy uczniowskie krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w szczególności należące do Gildii Samorządów Uczniowskich

b) o dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie projekty nierozpoczęte lub wcześniej nierealizowane przez szkołę ubiegającą się o dofinansowanie projektu samorządu uczniowskiego

c) w jednej edycji naboru wniosków każda ze szkół może zgłosić do 3 projektów

d) minimalna kwota dofinansowania projektu samorządowego wynosi 1.000,00 zł, maksymalna 3.000,00 zł

e) o wysokości ww. kwoty decyduje komisja przyznająca samorządom uczniowskim dofinansowanie do projektów

f) zgłaszane projekty powinny charakteryzować się inicjatywą samorządu podczas planowania i realizowania projektu przez co rozumie się samodzielny projekt samorządu oraz zaangażowaniem społeczności uczniowskiej w realizację projektu.

g) projekty realizowane przez młodzież w ramach zadania będą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej, edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia, kultura, ekologia, zdrowy tryb życia, promocja przedsiębiorczości, działalność charytatywna, współpraca ze społecznością lokalną.

4) Opracowanie wzoru dokumentacji ubiegania się przez samorządy uczniowskie o dofinansowanie projektów samorządowych, a także wzoru dokumentacji sprawozdawczej.

5) Powołanie komisji przyznającej dofinansowanie projektom samorządowym, w skład której wejdzie przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

6) Przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów samorządowych oraz przeprowadzenia rozliczenia projektów, które otrzymały dofinansowanie.

7) Stworzenie we współpracy z samorządami uczniowskimi wirtualnej księgi dobrych praktyk upowszechniającej wiedzę o projektach zrealizowanych przez samorządy.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Przeprowadzona akcja promująca współpracę samorządów uczniowskich, zachęcająca do wymiany doświadczeń rad uczniowskich.

2. Poinformowanie o możliwości uczestnictwa oraz zaproszenie samorządów uczniowskich krakowskich szkół do uczestnictwa w Gildii Samorządów Uczniowskich.

3. Dofinansowanie projektów samorządów uczniowskich, w łącznej kwocie co najmniej 70% wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

4. Przygotowanie wirtualnej księgi dobrych praktyk upowszechniającej wiedzę o projektach zrealizowanych przez samorządy.

Pozostałe warunki:

1. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Oferent zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji inicjatyw młodzieżowych zrealizowanych przez młodzież w ramach zadania „Program Wsparcia Inicjatyw Samorządowych” do 5 lat po zakończeniu projektu oraz okazania jej Zlecającemu.

3. Oferent zapewni, że w sytuacji zakupu sprzętu ruchomego oraz wyposażenia, będzie on udostępniany młodzieży co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 lutego 2020 r. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 16 - z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

4. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15.00 uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama