Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży

Reklama
Nabór od 31.01.2020 do 21.02.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 30 000 zł 

Termin realizacji zadania: od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji zadania:Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2019 nie przeznaczyła środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie przeprowadzenie kampanii społecznej promującej postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Cel ten realizowany będzie przez operatora projektu poprzez:

1. Określenie prowadzonych działań służących promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży w Krakowie.

2. Przedstawienie nauczycielom przedsiębiorczości oferty działań realizowanych w mieście w zakresie przedsiębiorczości.

3.Udział dyrektorów oraz nauczycieli przedsiębiorczości krakowskich szkół ponadpodstawowych w konferencjach/spotkaniach sieciujących środowisko szkolne ze środowiskiem młodych przedsiębiorców/start upowców – na rozpoczęcie i na zakończenie projektu.

4. Przygotowanie i przekazanie dyrektorom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych materiałów pokonferencyjnych, zawierających najistotniejsze informacje w zakresie promocji postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

5. Zorganizowanie w krakowskich szkołach ponadpodstawowych spotkań z udziałem młodych przedsiębiorców.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1. Dotarcie do uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych z przekazem o znaczeniu podejmowania pracy jako narzędzia budującego osobistą zaradność i dającą szansę na rozwój osobisty.

2. Stworzenie sieci współpracy nauczycieli przedsiębiorczości i środowiska przedsiębiorców.

3. Promocja pozytywnych przykładów młodej przedsiębiorczości.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw wśród nauczycieli przedsiębiorczości za pomocą m. in.: spotkań, grup roboczych, konferencji.

2. Przygotowanie materiałów dotyczących promocji postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży w postaci np. publikacji, broszury, prezentacji pokonferencyjnej, a także przygotowanie oferty działań realizowanych w mieście w zakresie przedsiębiorczości.

3. Działania wspierające odbiorców projektu (uczniów i nauczycieli) poprzez m.in. doradztwo, mentoring.

4. Działania edukacyjne skierowane do uczniów za pomocą m.in.: warsztatów, grup wymiany doświadczeń, spotkań tematycznych, wizyt studyjnych, spotkań z ekspertami.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia28.03.2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
  2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
  3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
  4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
  5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 lutego 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 16 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
  6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama