Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami schroniskowymi, przeznaczonego dla...

Reklama
Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami schroniskowymi, przeznaczonego dla bezdomnych kobiet
Nabór od 05.02.2020 do 27.02.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 3,6 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni, Kobiety
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami schroniskowymi, przeznaczonego dla bezdomnych kobiet

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

w 2020 r. – 675 000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),

w 2021 r. – 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100),

w 2022 r. – 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100),

w 2023 r. – 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100),

w 2024 r. – 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 00/100);

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, lokal Podmiotu.

Środki przekazane na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: w 2018 r. 700 000 zł, w 2019 r. 700 000 zł. oraz 175 000 zł. w 2020 r.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

1. Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2024 r. całorocznegoi całodobowego schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym z miejscami schroniskowymi dla bezdomnych kobiet, zwanego dalej „schroniskiem z usługami opiekuńczymi” zgodnie z obowiązującymi przepisami; w szczególności zgodnie z art. 48 a ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2019 poz. 1507 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o pomocy społecznej” oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896), zwanego dalej: „rozporządzeniem”; w lokalu położonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków do którego Podmiot posiada tytuł prawny,

2. W ramach prowadzonego schroniska Podmiot jest zobowiązany

1) zapewnić 50 miejsc, w tym 44 miejsc schroniskowych dla kobiet w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z minimalnym standardem, określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia oraz 6 miejsc schroniskowych z usługami opiekuńczymi dla kobiet w pomieszczeniach mieszkalnych, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia;

2) wyposażyć pomieszczenia mieszkalne, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia;

3) uzupełnić niezbędne wyposażenie oraz przeprowadzić bieżące naprawy i drobne remonty lokalu;

3. Osobom objętym pomocą Podmiot jest zobowiązany umożliwić :

1) przechowywanie rzeczy osobistych, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia;

2) przygotowanie posiłku, gorącego napoju, spożywanie posiłków i przechowywanie żywności; zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia;

3) wykonanie zabiegów higienicznych; zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia

4) wypranie i wysuszenie rzeczy, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia;

5) skorzystanie z miejsca przystosowanego do wizyt osób trzecich;

6) dostęp do środków masowego przekazu i komunikacji;

7) skorzystanie z pomieszczenia do spotkań indywidulanych i miejsca do spotkań grupowych;

8) skorzystanie z niezbędnej odzieży lub jej dezynfekcji i dezynsekcji;

9) dostęp pomieszczenia z dostępem do internetu, zgodnie z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia;

10) w sytuacjach interwencyjnych żywność, leki i materiały farmaceutyczne oraz higieniczne;

Ponadto, w schronisku powinny zostać wyodrębnione pomieszczenia biurowe, magazyny, zgodnie

z minimalnym standardem określonym w załączniku nr 2 i 3 do Rozporządzenia;

4. W ramach pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, Podmiot powinien realizować działania, obejmujące w szczególności :

1) rozpoznanie sytuacji osoby, zebranie informacji o całokształcie sytuacji związanej z problemem i opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby,

2) wyznaczenie celów i opracowanie z osobą Indywidualnego Programy Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) w terminie do 40 dni od dnia przyjęcia osoby do schroniska,

3) dokonywanie systematycznych ocen programu, w razie potrzeb dokonywanie zmiany IPWzB,

4) dokonanie ewaluacji końcowej IPWzB,

5) udzielenie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym:

a) wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów,

b) towarzyszenia lub rzecznictwa w kontaktach z organizacjami, instytucjami,

c) motywowania osoby do podejmowania aktywności w obszarze zatrudnienia, uzyskania mieszkania, podejmowania leczenia,

d) porady, działań edukacyjnych w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia;

5. Ponadto podmiot jest zobowiązany do:

1) udzielania informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;

2) zapewnienia usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób korzystających z miejsc schroniskowych;

6. Osobom objętym usługami opiekuńczymi Podmiot powinien zapewnić:

1) opiekę higieniczną i usługi opiekuńcze obejmujące:

a) usługi gospodarcze, takie jak utrzymanie w czystości otoczenia osoby, mycie naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego, dbanie o higienę żywności, pranie bielizny i odzieży, pranie i zmiana bielizny pościelowej, pomoc w zakupie podstawowych artykułów spożywczych, pomoc w przygotowywaniu posiłków i ich spożywaniu (w razie potrzeby karmienie), pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i osobistych,

b) usługi pielęgnacyjne, takich jak mycie, czesanie, ubieranie, kąpiel, prześcielenie łóżka, układanie chorego w łóżku, pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, robienie okładów, zakładanie opatrunków, zapobieganie powstawaniu odleżyn), zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych poprzez m.in. zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach stanu zdrowia, realizacja recept.

7. W ramach usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej; powinna być zapewniona:

1) pomoc specjalistów:

a) pracownika socjalnego;

b) psychologa, (pomoc w szczególności w zakresie wsparcia emocjonalnego, nauki umiejętności społecznych, motywowania do podjęcia stosownej terapii i leczenia);

c) innych specjalistów, o których mowa w ust. 10 pkt 5;

2) uczestnictwo w grupach wsparcia;

3) treningi umiejętności społecznych;

4) treningi umiejętności rozwiązywania problemów społecznych;

5) treningi ułatwiające prowadzenie gospodarstwa domowego;

6) przedsięwzięcia i projekty socjalne;

8. Realizowane działania pracownika socjalnego i zatrudnionych specjalistów oraz ich rezultaty powinny być dokumentowane, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Realizatora zadania (w szczególności powinna być prowadzona: ocena sytuacji /funkcjonowania osoby (diagnoza), IPWzB, ocena i zmiana IPWzB, ewaluacja końcowa, karty działań pracownika socjalnego i pozostałych specjalistów, dziennik usług opiekuńczych);

9. Ponadto Podmiot jest zobowiązany do:

1) przyjęcia osoby wskazanej przez Realizatora zadania lub osoby wymagającej pomocy w trybie nagłym;

2) współpracy z Realizatorem zadania w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osoby, w szczególności spotkania w ramach zespołów interdyscyplinarnych, konsultacji z pracownikami Realizatora zadania;

3) przekazania (niezwłoczne) Realizatorowi zadania informacji o rozpoczęciu pracy socjalnej oraz o jej zakończeniu, przerwaniu lub braku współpracy wraz z opisem zaistniałej sytuacji; przygotowania opinii o funkcjonowaniu osoby objętej pomocą na wniosek Realizatora zadania;

4) organizacji pracy zatrudnionego personelu, w ten sposób, aby personel pracował metodą zespołu interdyscyplinarnego, poprzez angażowanie do udziału w opracowaniu i realizacji IPWzB zatrudnionych specjalistów;

10. W zakresie kadrowym Podmiot jest zobowiązany do:

1) zatrudnienia kierownika ośrodka, spełniającego wymagania określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej;

2) zapewnienia przez całą dobę opieki przez minimum 2 opiekunów, w tym 1 opiekuna posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g ustawy o pomocy społecznej oraz 1 opiekuna posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h ustawy o pomocy społecznej;

3) zatrudnienia przynajmniej 1 pracownika socjalnego (1 etat);

4) zapewnienia psychologa, w wymiarze dostosowanym do potrzeb;

5) zapewnienia fakultatywnie, w zależności od potrzeb mieszkańców innych specjalistów np. terapeutę ds. uzależnień, asystenta osoby bezdomnej posiadających odpowiednie kwalifikacje;

6) niezwłocznego przekazania Realizatorowi zadania informacji o kadrze realizującej zadanie, zawierających co najmniej ich imię, nazwisko, kwalifikacje zawodowe i wymiar etatu i okres na jaki zostały zatrudnione;

7) zapewnienia superwizji oraz odpowiednich szkoleń dla pracowników schroniska.

11. W zakresie administracyjnym Podmiot jest zobowiązany do:

1) wyodrębnienia w swojej strukturze „Schroniska z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Kobiet”;

2) przygotowania „Regulaminu Organizacyjnego Schroniska z usługami opiekuńczymi” oraz „Regulaminu korzystania ze Schroniska z usługami opiekuńczymi” oraz przedłożenia ich do akceptacji Dyrektora MOPS w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;

3) w dniu przyjęcia osoby do schroniska, zapoznanie ją z „Regulaminem Korzystania ze Schroniska z usługami opiekuńczymi”;

4) niezwłocznego informowania o przybyciu danej osoby do schroniska oraz jego opuszczenia;

5) pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadania, w szczególności w formie darowizn rzeczowych na rzecz realizowanego zadania;

6) pobierania od osób bezdomnych przebywających w schronisku odpłatności za pobyt w wysokości ustalonej, zgodnie z uchwałą Nr LIII/722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (Dz. Urz Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 8962 z późn. zm.) w decyzji administracyjnej w sprawie schronienia oraz przekazywanie odpłatności na rachunek Gminy Miejskiej Kraków;

7) przekazywania mieszkankom korespondencji kierowanej przez MOPS Kraków,

8) dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji zadania, w szczególności zadań realizowanych przez zatrudniony personel.

9) prowadzenia ewidencji osób objętych pomocą.

10) zaplanowania kosztów realizacji zadania w ten sposób, aby z kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zdania na żywność, leki i środki farmaceutyczne została przeznaczona kwota nie wyższa niż 15 000 zł rocznie w pełnych latach realizacji zadania i odpowiednio nie wyższa niż 12 000 zł w roku 2020 i 4 000 w roku 2024.

12. W zakresie sprawozdawczym, Podmiot jest zobowiązany przedkładać:

1) sprawozdania z wykonania zadania publicznego objętego umową, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), (załącznik nr 1 do ogłoszenia), w terminach określonych w umowie dotacyjnej,

2) kwartalne informacje dotyczące pracy specjalistów sporządzone zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora zadania, w terminach określonych w umowie dotacyjnej,

3) miesięczną ewidencję osób objętych pomocą zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora zadania, w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

Oczekiwane cele zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego będzie zapewnienie bezdomnym kobietom, w tym kobietom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Poprawa sytuacji bytowej bezdomnych kobiet poprzez zapewnienie schronienia, możliwości dokonania zabiegów higienicznych i możliwości przygotowania posiłku (50 miejsc, minimum 100 bezdomnych kobiet w skali roku. )

2. Poprawa sytuacji bytowo- zdrowotnej bezdomnych kobiet wymagających pomocy osób drugich poprzez zapewnienie opieki higienicznej i usług opiekuńczych (6 miejsc z usługami opiekuńczymi, minimum 8 bezdomnych kobiet w skali roku)

3. Poprawa funkcjonowania społecznego osób poprzez zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej poprzez realizację treningów, projekty i przedsięwzięcia dostosowane do potrzeb tych osób: (minimum 14 projektów i przedsięwzięć w ciągu roku, minimum 2 treningi umiejętności).

4. Wyjście z bezdomności rozumiane jako zamieszkanie w lokalu mieszkalnym, pokoju - minimum 5 osób / rodzin tj. osób prowadzonych wspólne gospodarstwo domowe- w skali roku.

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 27 lutego 2020 roku o godzinie 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama