Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Edukacja antydyskryminacyjna

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 28.02.2020 14:00
Urząd Miasta Katowice
Łączny budżet 18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych" w ramach ,,Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

I. Rodzaj i cel zadania.

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:

,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

2. Cel zadania:

- zorganizowanie zajęć w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, itp., skierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, mających na celu:

  • przekazanie wiedzy na temat dyskryminacji i wykluczenia oraz instrumentów przeciwdziałania tym zjawiskom,

  • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, ukierunkowanych na budowanie szacunku dla różnorodności osób i grup społecznych,

  • kształtowanie postaw poszanowania, otwartości i zrozumienia wobec przedstawicieli mniejszości religijnych, narodowych, etnicznych i seksualnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

18 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Dotacja z budżetu miasta może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

  • ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym,

  • posiadają doświadczenie, niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

  • nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.

3. Osoby zatrudnione lub wolontariusze biorące udział w ramach realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do wykonywanych usług.

V. Termin i sposób składania ofert:

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:

Oferty należy składać na za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice ul. 3 Maja 7, III piętro pok. 311, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującymformularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, ul. 3 Maja 7, III piętro, pok. 311, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00.

Oferty które zostaną złożone w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Edukacji i Sportu, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Oferty przesłane wyłącznie drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Oferty przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO nie będą brane pod uwagę.

Reklama