Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Edukacja antydyskryminacyjna

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 28.02.2020 14:00
Urząd Miasta Katowice
Łączny budżet 18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: "Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych" w ramach ,,Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.

I. Rodzaj i cel zadania.

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania

,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

2. Cel zadania:

zorganizowanie zajęć w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, itp., skierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, mających na celu:

  • przekazanie wiedzy na temat dyskryminacji i wykluczenia oraz instrumentów przeciwdziałania tym zjawiskom,

  • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, ukierunkowanych na budowanie szacunku dla różnorodności osób i grup społecznych,

  • kształtowanie postaw poszanowania, otwartości i zrozumienia wobec przedstawicieli mniejszości religijnych, narodowych, etnicznych i seksualnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 

18 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Dotacja z budżetu miasta może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli: 

  • ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym,

  • posiadają doświadczenie, niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

  • nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice. 

Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 

W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020r.

3. Osoby zatrudnione lub wolontariusze biorące udział w ramach realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do wykonywanych usług.

V. Termin i sposób składania ofert:

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:

Oferty należy składać na za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice ul. 3 Maja 7, III piętro pok. 311, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującymformularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, ul. 3 Maja 7, III piętro, pok. 311, w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14.00.

Oferty które zostaną złożone w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie nie będą rozpatrywane. 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Edukacji i Sportu, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Oferty przesłane wyłącznie drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Oferty przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO nie będą brane pod uwagę.

Reklama