Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 04.02.2020 do 25.02.2020 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 333 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

I. Rodzaj i forma zadania.

Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2020 (załącznik do uchwały nr XVII.378.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019 r.).

Zadania będą wykonywane poprzez:

1. profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi:

1) prowadzenie specjalistycznych zajęć w placówkach wsparcia dziennego;

2) prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjnych, realizacja programów terapeutycznych w środowiskach abstynenckich;

3) prowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych, informacyjnych, telefonu zaufania;

4) udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy;

5) prowadzenie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla młodzieży;

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych od alkoholu.

2. przeciwdziałanie narkomanii:1)prowadzenie specjalistycznych zajęć w placówkach wsparcia dziennego;

2) prowadzenie terapii, rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wsparcie readaptacji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla młodzieży;

4) wzmacnianie czynników chroniących – zajęcia edukacyjne dla rodziców i/lub nauczycieli.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Na realizację zadań w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:

1) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi: 255 000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2) przeciwdziałanie narkomanii: 78000 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 25 lutego2020 r. do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Reklama