Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w...

Reklama
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 360 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.
 1. Konkurs skierowany jest do klastrów zalążkowych, wzrostowych i Krajowych Klastrów Kluczowych[1], o ile podejmują działania skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego zgodnie z pkt. IV.1.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach struktur sieciowych, prowadzących w szczególności do konsolidacji i utrwalania powiązań kooperacyjnych. 
 3. Udział w konkursie powinien przyczynić się do profesjonalizacji działalności mazowieckich klastrów, szczególnie w zakresie zagadnień związanych Przemysłem 4.0 oraz gospodarką
  o obiegu zamkniętym. Intencją organizatorów konkursu jest stymulowanie tworzenia i rozwoju sieci współpracy.
 4. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących działań:
  • wzmocnienie potencjału wewnętrznego klastra np. poprzez szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju współpracy, w tym między innymi testowanie i wdrożenie usług dla członków klastra – wsparcie przeznczone jest jedynie dla klastrów zalążkowych i klastrów wzrostu;
  • promocja klastrów na rynkach międzynarodowych, w tym m.in. udział w targach, giełdach, wystawach branżowych i wizytach studyjnych;
  • realizacja projektów badawczo-rozwojowych, nawiązanie kontaktów na rzecz tworzenia konsorcjów projektowych;
  • powstanie i promocja nowego produktu klastrowego;
  • działania związane z edukacją dualną np. współpraca przy tworzeniu programów kształcenia;
  • rozwój usług klastra w obszarze cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz gospodarki niskoemisyjnej
  • podjęcie działań ukierunkowanych na dostosowanie do wyzwań Przemysłu 4.0.
 5. Oferta powinna w szczególności zawierać:
  • informacje na rzecz jakiego klastra realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra);
  • informacje o liczbie oraz lista podmiotów zrzeszonych w ramach klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne;
  • informacje o działalności klastra, potwierdzające jego funkcjonowanie;
  • informacje, z czego wynikają działania zaplanowane w ofercie (podać dokument źródłowy np. strategia rozwoju, plan działań itp.);
  • informacje podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu wspierania i rozwoju inicjatyw klastrowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych, wskazujące czy przewidywane w ofercie działania są kontynuacją i/lub uzupełnieniem już wspartych działań z dotacji lub wskazanie logicznego powiązania pomiędzy nimi (opcjonalnie), stanowią łańcuch powiązań;
  • informację w jaki sposób dotychczasowa działalność klastra wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. obszar działalności klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne jest zgodny z inteligentną specjalizacją określoną dla województwa mazowieckiego. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego została określona w załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku – 0 lub 5 punktów.
 2. w ofercie przewidziano realizację działań dotyczących promowania lub wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) lub Przemysłu 4.0 –  0 lub 5 punktów.

 

[1] Klaster zalążkowy to klaster działający min. 18 miesięcy zrzeszający min 20 członków. Klaster wzrostowy, to klaster działający min. 2 lata zrzeszający min 35 członków. Krajowy Klaster Kluczowy to klaster działający min. 3 lata zrzeszający min 51 członków, który otrzymał status KKK nadany przez Ministerstwo.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama