Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w...

Reklama
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu
Nabór od 10.02.2020 do 03.03.2020 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 360 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.
 1. Konkurs skierowany jest do klastrów zalążkowych, wzrostowych i Krajowych Klastrów Kluczowych[1], o ile podejmują działania skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego zgodnie z pkt. IV.1.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, których realizacja w największym stopniu przyczyni się do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych w ramach struktur sieciowych, prowadzących w szczególności do konsolidacji i utrwalania powiązań kooperacyjnych. 
 3. Udział w konkursie powinien przyczynić się do profesjonalizacji działalności mazowieckich klastrów, szczególnie w zakresie zagadnień związanych Przemysłem 4.0 oraz gospodarką
  o obiegu zamkniętym. Intencją organizatorów konkursu jest stymulowanie tworzenia i rozwoju sieci współpracy.
 4. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących działań:
  • wzmocnienie potencjału wewnętrznego klastra np. poprzez szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju współpracy, w tym między innymi testowanie i wdrożenie usług dla członków klastra – wsparcie przeznczone jest jedynie dla klastrów zalążkowych i klastrów wzrostu;
  • promocja klastrów na rynkach międzynarodowych, w tym m.in. udział w targach, giełdach, wystawach branżowych i wizytach studyjnych;
  • realizacja projektów badawczo-rozwojowych, nawiązanie kontaktów na rzecz tworzenia konsorcjów projektowych;
  • powstanie i promocja nowego produktu klastrowego;
  • działania związane z edukacją dualną np. współpraca przy tworzeniu programów kształcenia;
  • rozwój usług klastra w obszarze cyfryzacji, gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz gospodarki niskoemisyjnej
  • podjęcie działań ukierunkowanych na dostosowanie do wyzwań Przemysłu 4.0.
 5. Oferta powinna w szczególności zawierać:
  • informacje na rzecz jakiego klastra realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra);
  • informacje o liczbie oraz lista podmiotów zrzeszonych w ramach klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne;
  • informacje o działalności klastra, potwierdzające jego funkcjonowanie;
  • informacje, z czego wynikają działania zaplanowane w ofercie (podać dokument źródłowy np. strategia rozwoju, plan działań itp.);
  • informacje podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu wspierania i rozwoju inicjatyw klastrowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych, wskazujące czy przewidywane w ofercie działania są kontynuacją i/lub uzupełnieniem już wspartych działań z dotacji lub wskazanie logicznego powiązania pomiędzy nimi (opcjonalnie), stanowią łańcuch powiązań;
  • informację w jaki sposób dotychczasowa działalność klastra wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. obszar działalności klastra, na rzecz którego realizowane jest zadanie publiczne jest zgodny z inteligentną specjalizacją określoną dla województwa mazowieckiego. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego została określona w załączniku nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku – 0 lub 5 punktów.
 2. w ofercie przewidziano realizację działań dotyczących promowania lub wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) lub Przemysłu 4.0 –  0 lub 5 punktów.

 

[1] Klaster zalążkowy to klaster działający min. 18 miesięcy zrzeszający min 20 członków. Klaster wzrostowy, to klaster działający min. 2 lata zrzeszający min 35 członków. Krajowy Klaster Kluczowy to klaster działający min. 3 lata zrzeszający min 51 członków, który otrzymał status KKK nadany przez Ministerstwo.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama