Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko
Nabór od 05.02.2020 do 26.02.2020 15:30
Urząd Gminy Wicko
Łączny budżet 38 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 38 tys. PLN
Urząd Gminy Wicko, Urząd Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) raz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

Wójt Gminy Wicko ogłasza

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).


I. Rodzaj zadania, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pn.
„Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2020 r. ” .

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku - 8 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
- minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent zorganizuje bądź zapewni udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej zasady terapii i socjoterapii osób niepełnosprawnych,
- oferent zorganizuje różnorodne formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania spotkania z psychologami, psychoterapeutami, rehabilitantami, lekarzami zajmującymi się rehabilitacją, terapią i socjoterapią osób niepełnosprawnych,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie.

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pn.

Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku - 4 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
- minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o realizacji zadania,
- oferent zorganizuje różnorodne formy warsztatów dla dzieci i młodzieży gminnej,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- oferent uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie.

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn.

„Działaj lokalnie - aktywna integracja osób w wieku emerytalnym”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku - 21 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
- minimum 10% kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent zorganizuje różnorodne formy edukacyjne dla osób w wieku emerytalnym w tym: warsztaty

- wykłady, spotkania i imprezy o charakterze lokalnym, wycieczki mające na celu wzbogacenie wiadomości z zakresu historii i kultury w tym dotyczących tradycji wywodzących się z terenu Gminy Wicko,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia oraz kultury i tradycji lokalnych,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o realizacji zadania,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- oferent uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie,

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pn.

„Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku – 5 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
- minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o uzyskanej dotacji,
- oferent zorganizuje różnorodne formy szkoleń i zawodów dla młodzieży gminnej,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie,

II. Termin realizacji zadań:
Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.

III. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
4. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

IV. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 15:30.
2. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84- 352 Wicko (liczy się data i godz. wpływu do Urzędu). Oferty winny być złożone z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert” i z podaniem rodzaju zadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

V. Kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Oferty konkursowe o przyznanie dotacji na współfinansowanie zadania będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową.
2. Tryb pracy Komisji Konkursowej obejmuje następujące etapy:
a) ) ocena oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych, obejmujących kryteria wynikające z karty oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia
b) ocena oferty pod względem spełnienia wymogów zawartości merytorycznej, obejmującej kryteria wynikające z karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia
c) opracowanie listy rankingowej ofert według maksymalnie przyznanej liczby punktów,
d) wybranie potencjalnych oferentów wyłonionych w drodze otwartego konkursu do realizacji zadania,
e) przedstawienie protokołu z prac Komisji Wójtowi Gminy Wicko,
f) zatwierdzenie (rozstrzygnięcie) przez Wójta Gminy Wicko ofert konkursowych przeznaczonych do realizacji,
g) sporządzenie protokołu zawierającego ocenę ofert konkursowych wraz z wielkością przyznanej dotacji,
h) umieszczenie komunikatu o zakończeniu konkursu na stronie internetowej Gminy Wicko www.wicko.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Wicku,
i) przygotowanie umów na realizację zadań publicznych.

3. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje.
4. Niespełnienie podanych zasad przyznawania dotacji, bądź warunków realizacji zadania powoduje odrzucenie oferty przez Komisję
5. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.
6. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

VI. Koszty zadań w roku ubiegłym.
Gmina Wicko przekazała na realizację zadań publicznych w roku 2019 następujące kwoty:
1) "Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2018 r. – 8 000 zł
2) „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice” – 8 000 zł
3) „Działaj lokalnie - aktywna integracja osób w wieku emerytalnym” – 0 zł.
4) „Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 10 000 zł

VII. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2020 r. poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wicku, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie witkac.pl. Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku na piśmie.

VIII. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama