Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko
Nabór od 05.02.2020 do 26.02.2020 15:30
Urząd Gminy Wicko
Łączny budżet 38 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 38 tys. PLN
Urząd Gminy Wicko, Urząd Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Wicko.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) raz Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

Wójt Gminy Wicko ogłasza

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).


I. Rodzaj zadania, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pn.
„Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2020 r. ” .

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku - 8 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
- minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent zorganizuje bądź zapewni udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej zasady terapii i socjoterapii osób niepełnosprawnych,
- oferent zorganizuje różnorodne formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania spotkania z psychologami, psychoterapeutami, rehabilitantami, lekarzami zajmującymi się rehabilitacją, terapią i socjoterapią osób niepełnosprawnych,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie.

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pn.

Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku - 4 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
- minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o realizacji zadania,
- oferent zorganizuje różnorodne formy warsztatów dla dzieci i młodzieży gminnej,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- oferent uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie.

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn.

„Działaj lokalnie - aktywna integracja osób w wieku emerytalnym”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku - 21 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
- minimum 10% kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent zorganizuje różnorodne formy edukacyjne dla osób w wieku emerytalnym w tym: warsztaty

- wykłady, spotkania i imprezy o charakterze lokalnym, wycieczki mające na celu wzbogacenie wiadomości z zakresu historii i kultury w tym dotyczących tradycji wywodzących się z terenu Gminy Wicko,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia oraz kultury i tradycji lokalnych,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o realizacji zadania,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- oferent uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie,

4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pn.

„Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku – 5 000 zł

a) Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania :
- minimum 10 % kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego,
- dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych,
- oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia,
- oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o uzyskanej dotacji,
- oferent zorganizuje różnorodne formy szkoleń i zawodów dla młodzieży gminnej,
- oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami,
- uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie,

II. Termin realizacji zadań:
Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 r.

III. Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzielaniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
4. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

IV. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 15:30.
2. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84- 352 Wicko (liczy się data i godz. wpływu do Urzędu). Oferty winny być złożone z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert” i z podaniem rodzaju zadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

V. Kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Oferty konkursowe o przyznanie dotacji na współfinansowanie zadania będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową.
2. Tryb pracy Komisji Konkursowej obejmuje następujące etapy:
a) ) ocena oferty pod względem spełnienia wymogów formalnych, obejmujących kryteria wynikające z karty oceny formalnej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia
b) ocena oferty pod względem spełnienia wymogów zawartości merytorycznej, obejmującej kryteria wynikające z karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia
c) opracowanie listy rankingowej ofert według maksymalnie przyznanej liczby punktów,
d) wybranie potencjalnych oferentów wyłonionych w drodze otwartego konkursu do realizacji zadania,
e) przedstawienie protokołu z prac Komisji Wójtowi Gminy Wicko,
f) zatwierdzenie (rozstrzygnięcie) przez Wójta Gminy Wicko ofert konkursowych przeznaczonych do realizacji,
g) sporządzenie protokołu zawierającego ocenę ofert konkursowych wraz z wielkością przyznanej dotacji,
h) umieszczenie komunikatu o zakończeniu konkursu na stronie internetowej Gminy Wicko www.wicko.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Wicku,
i) przygotowanie umów na realizację zadań publicznych.

3. Komisja w trakcie oceny ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje.
4. Niespełnienie podanych zasad przyznawania dotacji, bądź warunków realizacji zadania powoduje odrzucenie oferty przez Komisję
5. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o wynikach konkursu.
6. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

VI. Koszty zadań w roku ubiegłym.
Gmina Wicko przekazała na realizację zadań publicznych w roku 2019 następujące kwoty:
1) "Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ich integracja ze społeczeństwem Gminy Wicko w 2018 r. – 8 000 zł
2) „Poznaj swoją gminę – odkryj świat i jego tajemnice” – 8 000 zł
3) „Działaj lokalnie - aktywna integracja osób w wieku emerytalnym” – 0 zł.
4) „Aktywna edukacja na terenie Gminy Wicko – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” – 10 000 zł

VII. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 marca 2020 r. poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wicku, stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie witkac.pl. Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku na piśmie.

VIII. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama