Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym...

Reklama
Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów
Nabór od 13.02.2020 do 05.03.2020 15:45
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 65 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów.

Zarząd Województwa Pomorskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

pn.Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji
i integracji osób starszych, w tym kombatantów”.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 3. Uchwały Nr 188/XV/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020,
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

I. RODZAJ ZADANIA

 1. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania województwa pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: pn. ” Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów”.
 2.   Cele realizacji zadania:

Inspirowanie i promowanie nowych metod aktywizacji oraz integracji osób starszych, w tym kombatantów.

 

W ramach zadania wspierane będą działania o charakterze ponadlokalnym polegające na promowaniu nowych metod działania w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów.

 1. Katalog oczekiwanych rezultatów oraz oczekiwanych źródeł danych o osiągniętych rezultatach zadania:
  1. nowe metody aktywizacji i integracji osób starszych w zakresie pomocy społecznej, w tym kombatantów, (rodzaj nowych metod działań oraz liczba osób objętych tymi działaniami w projekcie);
  2. wskazanie co najmniej dwóch powiatów, w których zrealizowane będą nowe metody działań
   w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów
   (lista powiatów, ze wskazaniem w nich gmin, na terenie których będą realizowane działania).

Oferent musi określić planowany poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania
w pkt. III.6 oferty.

 

 

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na realizację w/w zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 65 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
 3. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) tj.:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy.

o ile podmioty wskazane w lit. a), b) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Oferentom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej szczegółowo wymienione w punkcie I.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Nie dopuszcza się dofinansowania więcej, niż jednej oferty złożonej przez tego samego Oferenta.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 6. Dotacje otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 7. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym systemie naboru wniosków Witkac.pl.
 8. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 1. koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania);
 2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie;
 3. zakup nieruchomości,
 4. zakup środków trwałych
 5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.
 1. Oferta powinna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).
 2. Wymagane jest uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami  podejmowanymi przez oferenta lub inne podmioty w pkt. III.3 oferty Syntetyczny opis zadania.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie w wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 15 kwietnia 2020 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2020 roku.
 2. Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z Oferentami, którzy złożyli oferty na ich realizację. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później, niż w dniu 15 grudnia 2020 roku.
 4. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej, niż jednego powiatu, a w przypadku Trójmiasta - działania w ramach oferty muszą wykroczyć poza obszar Trójmiasta). 
 5. Oferent musi zagwarantować wkład własny finansowy w wysokości min. 1% wartości zadania.
 6. Oferent może ująć w kosztorysie wkład własny osobowy i/lub rzeczowy, który również będzie podlegał ocenie z zastrzeżeniem, że wkład osobowy i/lub rzeczowy nie jest traktowany jako wkład własny finansowy.
 7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.
 8. Finansowe środki własne nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań.
 9. Koszty obsługi zadania, nie mogą być wyższe niż 10 % wartości dotacji.
 10. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania złożone w ofercie.
 11. W przypadku otrzymania dotacji Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów Oferent może za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 12. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 70% rezultatów. Zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które – z przyczyn niezależnych od Oferenta - może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 13. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań” w zakresie kosztów oraz pomiędzy działaniami, nie więcej niż 10% pod warunkiem, że służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 10% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 14. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w wersji papierowej. W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 15. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 16. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 17. Przyznane środki finansowe Oferent realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 18. Kontrola prawidłowości wykonywania zdania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, t.j. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji z terminie określonym przez kontrolującego.
 19. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 20. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.

V TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i musza uwzględniać termin realizacji zadań określony w pkt. IV ust. 1.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „ROPS - Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej NIE OTWIERAĆ”.
 4. Ofertę należy złożyć:
  1. elektronicznie w systemie Witkac.pl  - do 5 marca 2020 r. do godz. 15.45
  2. w formie papierowej - do 6 marca 2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 5. Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w ust. 2 równoznaczny jest z jej odrzuceniem.
 6. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania.
 7. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VI. TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań.
 4. Od decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej samorządu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o jego wynikach w formie pisemnej.
 6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i nie będą odsyłane Oferentowi.
 7. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą oceny oferty konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kryteria formalne oceny ofert są następujące:
 1. Oferta jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu
 2. Oferta jest złożona w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej na wymaganym formularzu;
 3. Oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona
 4. Oferta jest zgodna z rodzajem zadania, na które została złożona;
 5. Oferta jest złożona przez uprawnionego Oferenta;
 6. Oferta ma charakter ponadlokalny;
 7. Oferta jest podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione – wymienione w KRS bądź innym    rejestrze lub których uprawnienia wynikają z innych dokumentów;
 8. Oferent gwarantuje wkład własny finansowy w wysokości min. 1% wartości zadania. Finansowe środki własne nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań);
 9. Koszty obsługi zadania, nie są wyższe niż 10% wartości dotacji.
 1.  Kryteria merytoryczne oceny ofert są następujące:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta:
 2. miejsce realizacji zadania,
 3. grupa docelowa: liczba i opis odbiorców zadania publicznego, diagnoza problemów i potrzeb,
 4. sposób rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb,
 5. komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty;
 1. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
 1. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów,
 2. realność kosztów,
 3. racjonalność zaplanowanych kosztów, w stosunku do założonych działań;
 1. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne:
 1. zakładane rezultaty – zmiana społeczna, planowany poziom osiągnięcia rezultatów, ich trwałość, sposób monitorowania oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celu,
 2. opis działań – liczbowe określenie skali działań (poziom szczegółowości, kompleksowość),
 3. dokonana analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego,
 4. spójność działań z rezultatami,
 5. kompetencje (kwalifikacje oraz doświadczenie) osób zaangażowanych w realizację zadania,
 6. doświadczenie Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną;
 1. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 2. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 3. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Wysokość środków na zadania (łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych; wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację; inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej) w tym samym obszarze w roku 2019 wynosiła 197 500,00 zł

 

Informacji udzielają pracownicy:

- Tamara von Wiecka-Olszewska, tel. 58 32 68 897, t.vonwiecka@pomorskie.eu

- Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, j.rutkowski@pomorskie.eu

- Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, a.chrul@pomorskie.eu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama