Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 30.01.2020 do 20.02.2020 15:30
Miejski Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 273,458 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2020roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Rodzaj zadania.

Zapewnienie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Na realizację zadania w 2020roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 273.458,64 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 20 lutego 2020 r. do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Reklama