Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Szkoła dla rodziców

Reklama
Nabór od 29.02.2020 do 20.02.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie art. 4. 1. pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zdania:

Szkoła dla rodziców

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu kursów i szkoleń dla rodziców małych dzieci i osób spodziewających się dziecka w celu podnoszenia umiejętności rodzicielskich. Zadaniem mogą być objęci również dziadkowie chcący poszerzyć swoje kompetencje opiekuńcze.

3. Cel zadania:

Zdanie publiczne pozostające w zgodzie ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, (cel strategiczny: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia, cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych).

Celem zadania jest m. in.:

1)  poszerzanie wiedzy o psychofizycznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju dziecka 
z elementami edukacji ekonomicznej, szeroko rozumianego planowania budżetu gospodarstwa domowego,

2)  podnoszenie umiejętności rodzicielskich szczególnie w zakresie motywowania, mediacji 
i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów, wzmacnianie postaw pozytywnych bez udziału przemocy,

3)  nauka wyznaczania celów wychowawczych, umiejętność stawiania granic oraz jasnego określania wymagań,

4)  nauka rozpoznawania, wyrażania i akceptacji uczuć,

5)  nauka modyfikowania niepożądanych zachowań dziecka, stymulowanie rozwoju i budowanie poczucia własnej wartości członków rodziny,

6)  nauka oraz pogłębianie wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia w okresie prenatalnym oraz po porodowym,

7)  nauka czynności opiekuńczo - pielęgnacyjno-higienicznych w stosunku do dziecka,

8)  rozwijanie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej w rodzinie.

Opis zadania:

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie w szczególności do podejmowania poniższych działań:

1)  Realizacji cyklicznych spotkań grupowych dla wyłonionej grupy adresatów, preferowane są 4 cykle szkoleń (po 1 cyklu dla każdej grupy adresatów) po 60 godzin na każde szkolenie. Najlepiej, aby termin realizacji zadania obejmował dni wolne od pracy lub godziny popołudniowe, dostosowane do możliwości udziału przez uczestników.

2)  Dodatkowo pożądanym jest, aby podmiot realizujący zadanie zapewnił w trakcie trwania szkoleń opiekę nad dziećmi, aby rodzice mogli w pełni uczestniczyć w szkoleniach.

3)  Złożenia sprawozdania z przeprowadzonych działań na rzecz rodziców małych dzieci 
i osób spodziewających się dziecka za okres realizacji zadania publicznego, 
z wyszczególnieniem liczby zrealizowanych szkoleń, godzin, udzielonych porad specjalistycznych, warsztatów oraz liczby beneficjentów z wyszczególnieniem rodzin 
z małymi dziećmi i osób spodziewających się dziecka który będzie stanowił załącznik do umowy.

Założenia konkursowe:

1.    Odbiorcami zadania są rodzice małych dzieci i osoby spodziewające się dziecka,

2.    Odbiorcami zadania mogą być również przyszli dziadkowie chcący poszerzyć swoje kompetencje opiekuńcze,

3.    Konkurs kierowany jest do podmiotów, które prowadząc działalność w tym obszarze posiadają odpowiedni potencjał kadrowy i organizacyjny oraz zaoferują na potrzeby tego zadania swoje możliwości w postaci własnych jednostek organizacyjnych, takich jak: placówki wsparcia dziennego, punkty konsultacyjne, poradnie, realizowane programy integracji społecznej i zawodowej i wykwalifikowany personel w nich zatrudniony;

4.    Organizacja zobowiązana jest przedstawić program szkolenia dla rodziców małych dzieci i osób spodziewających się dziecka, z uwzględnieniem liczby godzin szkolenia, terminów realizacji szkoleń oraz liczby uczestników (dotyczy organizacji składających ofertę na realizację szkoleń);

5.    W zakresie realizacji szkoły dla rodziców poprzez poradnictwo specjalistyczne organizacja zobowiązana jest przedstawić liczbę oferowanych godzin i częstotliwość świadczenia usług w układzie tygodniowym i miesięcznym;

6.    Organizacja zatrudni kadrę posiadającą stosowne do realizowanych zadań kwalifikacje i doświadczenie;

7.    Organizacja powinna przedstawić w jaki sposób dokonywana będzie rekrutacja potencjalnych beneficjentów zadania;

8.    Organizacja zapewni bazę lokalową, niezbędną do realizacji zadania;

9.    Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

10.  Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania;

11.  Przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi, jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.

12.  Oferent zapewnia monitorowanie i dokumentowanie efektywności zrealizowanych działań jakich dokonali beneficjenci.

13.  W ofercie należy opisać:

a)    grupę adresatów oraz koncepcję naboru beneficjentów (tryb wyłaniania, zasady rekrutacji, planowana liczba odbiorców),

b)    rzetelną diagnozę problemów danego obszaru oraz krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym planowane są działania,

c)    opis planowanych działań wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji,

d)    informację o kwalifikacjach kadry realizującej zadanie,

e)    opis doświadczenia w realizacji tego typu zadań,

f)     oferta powinna zawierać numer rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki w przypadku otrzymania dotacji, numer KRS, numer NIP oraz numer REGON.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 20.02.2020.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. 

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama