Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Reklama
Nabór od 27.01.2020 do 18.02.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert kierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 z późn. zm) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy.

1. Nazwa zdania:

„Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021”

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Cel zadania: Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie 
z celem strategicznym III – miasto o wysokim kapitale intelektualnym.

Celem zadania jest:

a)    wzrost świadomości mieszkańców na temat idei partycypacji społecznej,

b)    rozpowszechnianie wśród mieszkańców Szczecina wiedzy o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2021, zwanym dalej SBO,

c)    zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces SBO, w szczególności zachęcanie do podejmowania działań o charakterze innowacyjnych,

d)    promocja SBO.

3. Adresaci zadania: mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem.

4. Rodzaj zadania:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Zadanie będzie polegało na opracowaniu i realizacji koncepcji działań w celu rozpowszechnienia wiedzy i zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w SBO, w tym m.in.:

a)    podejmowanie działań mających na celu inspirowanie i zachęcanie mieszkańców do myślenia projektowego o potrzebach lokalnych społeczności, co będzie skutkowało składaniem projektów do SBO,

b)    animowanie mieszkańców Miasta do podejmowania innowacyjnych działań promujących ideę i projekty SBO w przestrzeni miejskiej oraz w internecie,

c)    przekazywanie wiedzy na temat pisania projektów SBO, ich promocji przed głosowaniem oraz w trakcie głosowania mieszkańców,

d)    zwiększanie wiedzy mieszkańców o zasadach na jakich funkcjonuje SBO,

e)    prowadzenie i koordynacja punktów konsultacyjno-informacyjnych w trakcie trwania projektu SBO we współpracy z Miastem,

f)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Miasta, organizacjami pozarządowymi, szkołami i szkołami wyższymi, spółkami z udziałem Miasta oraz podmiotami współpracującymi z Miastem, w szczególności z Radami Osiedli,

g)    prowadzenie działań podnoszących zaangażowanie i wiedzę o SBO w kanałach informacyjnych udostępnionych przez Miasto,

h)    prowadzenie działań promocyjnych projektów SBO, które znajdą się na liście do głosowania,

i)      dystrybucja materiałów promocyjnych zapewnionych przez Miasto podczas realizowanych działań.

Przy planowaniu i realizacji zadań należy uwzględnić w szczególności seniorów oraz osoby poniżej 24 roku życia. 

Działania powinny być realizowane w obszarach lokalnych, o których mowa w Uchwale Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 18.02.2020r. 

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. 
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama