Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Reklama
Nabór od 27.01.2020 do 18.02.2020 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert kierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 z późn. zm) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy.

1. Nazwa zdania:

„Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021”

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Cel zadania: Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie
z celem strategicznym III – miasto o wysokim kapitale intelektualnym.

Celem zadania jest:

a) wzrost świadomości mieszkańców na temat idei partycypacji społecznej,

b) rozpowszechnianie wśród mieszkańców Szczecina wiedzy o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2021, zwanym dalej SBO,

c) zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces SBO, w szczególności zachęcanie do podejmowania działań o charakterze innowacyjnych,

d) promocja SBO.

3. Adresaci zadania: mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem.

4. Rodzaj zadania:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Zadanie będzie polegało na opracowaniu i realizacji koncepcji działań w celu rozpowszechnienia wiedzy i zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w SBO, w tym m.in.:

a) podejmowanie działań mających na celu inspirowanie i zachęcanie mieszkańców do myślenia projektowego o potrzebach lokalnych społeczności, co będzie skutkowało składaniem projektów do SBO,

b) animowanie mieszkańców Miasta do podejmowania innowacyjnych działań promujących ideę i projekty SBO w przestrzeni miejskiej oraz w internecie,

c) przekazywanie wiedzy na temat pisania projektów SBO, ich promocji przed głosowaniem oraz w trakcie głosowania mieszkańców,

d) zwiększanie wiedzy mieszkańców o zasadach na jakich funkcjonuje SBO,

e) prowadzenie i koordynacja punktów konsultacyjno-informacyjnych w trakcie trwania projektu SBO we współpracy z Miastem,

f) współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Miasta, organizacjami pozarządowymi, szkołami i szkołami wyższymi, spółkami z udziałem Miasta oraz podmiotami współpracującymi z Miastem, w szczególności z Radami Osiedli,

g) prowadzenie działań podnoszących zaangażowanie i wiedzę o SBO w kanałach informacyjnych udostępnionych przez Miasto,

h) prowadzenie działań promocyjnych projektów SBO, które znajdą się na liście do głosowania,

i) dystrybucja materiałów promocyjnych zapewnionych przez Miasto podczas realizowanych działań.

Przy planowaniu i realizacji zadań należy uwzględnić w szczególności seniorów oraz osoby poniżej 24 roku życia.

Działania powinny być realizowane w obszarach lokalnych, o których mowa w Uchwale Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 18.02.2020r.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu.
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama