Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego
Nabór od 06.02.2020 do 27.02.2020 15:00
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Łączny budżet 23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 23 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn.: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

działając na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), oraz art.11 ust.2 i 3 i art.13 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.), oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XII/101/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej

pn: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego.

 

  • Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć w Punkcie Informacyjnym.
  • Organizacja która nie posiada konta w generatorze ofert WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.
  • Rozpatrywane będą tylko te oferty które zostaną złożone jednocześnie w generatorze i w wersji papierowej, we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

 

Adresaci konkursu:

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.)


I. Termin realizacji zadania :
1. Konkurs obejmuje zadania krótkoterminowe i całoroczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 4 marca 2020 r, a kończy się nie później niż 31 grudnia 2020 r.


II. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2020 r. : 23 000 zł.

Wysokość środków łącznie w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej: 

73 000,00 zł 

 

III. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Oleśnicki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej:

2020 r.

Nie zrealizowano zadań tego samego rodzaju

-

Nazwa zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej:

2019 r.

Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego

23 000 zł

    

IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy :
a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.),
b)  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

c)  Uchwała nr XII/101/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

2. Na realizację zadania publicznego z w/w dziedziny, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zostanie zawarta pisemna umowa ze Zleceniobiorcą.

3. Przyznana, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacja nie może być wykorzystana na:

1) remonty, naprawy i modernizacje obiektów,

2) zakupy inwestycyjne,

3) pokrycie kosztów prowadzenia i utrzymania biura organizacji w tym także wydatki na wynagrodzenia pracowników biura,

4) zakupy gruntów i obiektów,

5) działalność gospodarczą,

6) działalność polityczną,

7) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

8) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi 100 %.

7. Jeżeli suma wydatków finansowych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy wydatków o więcej niż 10 %.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.W przypadku wyboru oferty, Oferent powinien wszechstronnie np. poprzez materiały reklamowe, plakaty, ulotki, publikację ogłoszeń informować opinię publiczną o finansowaniu realizacji zadania przez Powiat Oleśnicki, zgodnie z treścią „Zadanie pn………….zostało dofinansowane ze środków Powiatu oleśnickiego w kwocie……….”

 

V. Kryteria i tryb wyboru:
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

2. Lista rankingowa z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie następujących kryteriów oceny:

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

Etap I

1.

Złożenie oferty w terminie w generatorze ofert WITKAC, oraz w wersji papierowej

1

2.

Kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r .w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057). Wzór oferty jest załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia.

1

3.

Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi w aktualnym programie współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1

 

Etap I polega na badaniu zgodności oferty z wymogami formalnymi ; do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które uzyskały 3 punkty

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

Etap II

4.

Efekty projektu

0-25

5.

Możliwość realizacji zadania

0-20

6.

Koszt realizacji zadania publicznego

0-20

7.

Perspektywa kontynuacji projektu i dalszego finansowania

0-10

8.

Udział osobowy i rzeczowy realizatora projektu

0-10

9.

Zasoby Organizacji oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów

0-10

10.

Dotychczasowa współpraca z Powiatem Oleśnickim oraz z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami

0-5

b) Etap II polega na ocenie ofert dopuszczonych do tego etapu na podstawie wyżej wymienionych kryteriów tj. kryteria 4-10

5. O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów. Oferty, które otrzymały mniej niż 60 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04 marca 2020 r.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

VII. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona:

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Oleśnickiego, oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

VIII. Terminy składania ofert :

 

1.Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze ofert WITKAC na stronie www.witkac.pl.

Ofertę wydrukowaną z generatora należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, Słowackiego 10, w biurze podawczym (nr pokoju 122) z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe - Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego w terminie do 27.02.2020 r. do godz. 15.00.

Organizacja która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te które zostaną złożone jedynie w wersji papierowej lub tylko w generatorze ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

2. W przypadku nadesłania oferty pocztą wersji papierowej oferty liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

3. Oferty złożone faksem lub przesłane drogą elektroniczną nie zostaną rozpatrzone.

4.Oferty należy składać w języku polskim, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r .w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057). Wzór oferty jest załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia.

5.Prawidłowo wypełniony formularz oferty musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

6.Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji ( nie dotyczy stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oleśnickiego) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Oleśnicki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego.

 

Uwaga:

- nie dopuszcza się uzupełniania ofert po upływie terminu ich składania. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama