Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego
Nabór od 06.02.2020 do 27.02.2020 15:00
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Łączny budżet 23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 23 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn.: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego

działając na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), oraz art.11 ust.2 i 3 i art.13 ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.), oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XII/101/2019 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze: upowszechnianie kultury fizycznej

pn: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego.

 

  • Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć w Punkcie Informacyjnym.
  • Organizacja która nie posiada konta w generatorze ofert WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.
  • Rozpatrywane będą tylko te oferty które zostaną złożone jednocześnie w generatorze i w wersji papierowej, we wskazanym w ogłoszeniu terminie.

 

Adresaci konkursu:

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.)


I. Termin realizacji zadania :
1. Konkurs obejmuje zadania krótkoterminowe i całoroczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 4 marca 2020 r, a kończy się nie później niż 31 grudnia 2020 r.


II. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację:

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w 2020 r. : 23 000 zł.

Wysokość środków łącznie w 2019 r. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej: 

73 000,00 zł 

 

III. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Oleśnicki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej:

2020 r.

Nie zrealizowano zadań tego samego rodzaju

-

Nazwa zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej:

2019 r.

Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego

23 000 zł

    

IV. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Zasady i warunki przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy :
a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.),
b)  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

c)  Uchwała nr XII/101/2019 z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

2. Na realizację zadania publicznego z w/w dziedziny, po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zostanie zawarta pisemna umowa ze Zleceniobiorcą.

3. Przyznana, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacja nie może być wykorzystana na:

1) remonty, naprawy i modernizacje obiektów,

2) zakupy inwestycyjne,

3) pokrycie kosztów prowadzenia i utrzymania biura organizacji w tym także wydatki na wynagrodzenia pracowników biura,

4) zakupy gruntów i obiektów,

5) działalność gospodarczą,

6) działalność polityczną,

7) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu powiatu lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

8) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego wynosi 100 %.

7. Jeżeli suma wydatków finansowych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy wydatków o więcej niż 10 %.

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.W przypadku wyboru oferty, Oferent powinien wszechstronnie np. poprzez materiały reklamowe, plakaty, ulotki, publikację ogłoszeń informować opinię publiczną o finansowaniu realizacji zadania przez Powiat Oleśnicki, zgodnie z treścią „Zadanie pn………….zostało dofinansowane ze środków Powiatu oleśnickiego w kwocie……….”

 

V. Kryteria i tryb wyboru:
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Oleśnickiego.

2. Lista rankingowa z rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) Oferty będą oceniane w dwóch etapach na podstawie następujących kryteriów oceny:

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

Etap I

1.

Złożenie oferty w terminie w generatorze ofert WITKAC, oraz w wersji papierowej

1

2.

Kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r .w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057). Wzór oferty jest załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia.

1

3.

Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi w aktualnym programie współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1

 

Etap I polega na badaniu zgodności oferty z wymogami formalnymi ; do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które uzyskały 3 punkty

Lp.

Kryterium oceny

Ilość punktów

Etap II

4.

Efekty projektu

0-25

5.

Możliwość realizacji zadania

0-20

6.

Koszt realizacji zadania publicznego

0-20

7.

Perspektywa kontynuacji projektu i dalszego finansowania

0-10

8.

Udział osobowy i rzeczowy realizatora projektu

0-10

9.

Zasoby Organizacji oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów

0-10

10.

Dotychczasowa współpraca z Powiatem Oleśnickim oraz z innymi instytucjami publicznymi i organizacjami

0-5

b) Etap II polega na ocenie ofert dopuszczonych do tego etapu na podstawie wyżej wymienionych kryteriów tj. kryteria 4-10

5. O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów. Oferty, które otrzymały mniej niż 60 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04 marca 2020 r.

Zarząd Powiatu Oleśnickiego zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

VII. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona:

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Oleśnickiego, oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

VIII. Terminy składania ofert :

 

1.Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze ofert WITKAC na stronie www.witkac.pl.

Ofertę wydrukowaną z generatora należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, Słowackiego 10, w biurze podawczym (nr pokoju 122) z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe - Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego w terminie do 27.02.2020 r. do godz. 15.00.

Organizacja która nie posiada jeszcze konta w WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie www.witkac.pl.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie oraz te które zostaną złożone jedynie w wersji papierowej lub tylko w generatorze ofert pozostaną bez rozpatrzenia.

2. W przypadku nadesłania oferty pocztą wersji papierowej oferty liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

3. Oferty złożone faksem lub przesłane drogą elektroniczną nie zostaną rozpatrzone.

4.Oferty należy składać w języku polskim, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r .w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz.2057). Wzór oferty jest załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia.

5.Prawidłowo wypełniony formularz oferty musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

6.Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru właściwego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji ( nie dotyczy stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Oleśnickiego) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Oleśnicki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn: Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego.

 

Uwaga:

- nie dopuszcza się uzupełniania ofert po upływie terminu ich składania. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama