Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr AL/4/2020 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr AL/4/2020 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców Gminy
Nabór od 04.02.2020 do 26.02.2020 10:00
Wydział Arena Legionowo
Łączny budżet 29 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 29 tys. PLN
Dorośli
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Arena Legionowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr AL/4/2020 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców Gminy.

Prezydent Miasta Legionowo

 

ogłasza

 

IV otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców Gminy.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

 

Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców Gminy Legionowo na kwotę 29 000 zł w dziedzinach piłka nożna, brydż sportowy.

 

II. Zasady przyznawania dotacji


 

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm),

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Dofinansowanie Gminy Miejskiej Legionowo nie może przekraczać 85 % całkowitych kosztów zadania.

3. Oferent może złożyć w danym konkursie maksymalnie dwie oferty w ramach jednego zadania publicznego.

4. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy wykazują
w swojej ofercie udział własnego wkładu finansowego, który musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

5. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Łączna kwota kosztów administracyjnych pokrywanych ze środków pochodzących z dotacji nie może przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Koszty zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem), sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 30% wysokości dotacji.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.

9. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć, o ile dane te nie zostały podane przy składaniu oferty lub zmieniły się:

a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,

b) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

c) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

d) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),

e) oryginały (do wglądu) lub kopie poświadczonych za zgodność dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje realizatorów zadania, zgodne z tym, które określono w Ofercie.


 

III. Termin i warunki realizacji zadania


 

 1. Zadania powinny być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

 2. Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od 1 marca i do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, że terminy realizacji zadań w poszczególnych dyscyplinach zostaną ściśle określone w umowach.

 3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  - realizację programów szkolenia sportowego,

  - zakup sprzętu sportowego,

  - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

  - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

  - pokrycie kosztów osobowych merytorycznych.

4. Koszty w ramach realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie zostaną uznane za kwalifikowalne, tylko gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

3) zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura, rachunek lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości);

4) zostały przewidziane w ofercie lub zatwierdzonym zaktualizowanym kosztorysie i harmonogramie zadania publicznego.

5. Rzeczy zakupione ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być zbywane przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu, chyba że w umowie określono inaczej.

6. Następujące rodzaje kosztów uznaje się za niekwalifikowalne (tzn. niemożliwe do sfinansowania
z dotacji):

1) koszty stałe (administracyjne) podmiotów, w tym utrzymanie biura (m.in.: rachunki telefoniczne, internet, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, media itp.), o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

2) remonty i adaptacje pomieszczeń, o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

3) koszty poniesione przed datą ogłoszenia wyników konkursu, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne oraz po dacie zakończenia realizacji zadania;

4) odsetki, prowizje, koszty pożyczek i kredytów;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

7) koszty kar, grzywien, odszkodowań, procesów sądowych;

8) nagrody finansowe, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

9) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

10) wydatki aktualnie finansowane z innych źródeł;

11) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

8. Dokumenty księgowe, związane z realizacją zadania publicznego, potwierdzające wydatki pokrywane z dotacji, ze środków finansowych własnych Oferenta lub pozyskane przez niego z innych źródeł powinny być wystawione na Oferenta w terminie realizacji zadania publicznego oraz powinny określać datę sprzedaży towarów lub wykonania usług w terminie realizacji zadania publicznego. Powyższe należy uwzględnić przy określaniu wysokości i rodzaju kosztów w ramach zadania takich jak opłaty za media czy pochodne od wynagrodzeń.

9. Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów (cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego").

 

IV. Termin i warunki składania ofert


 

 1. Termin składania ofert wyznacza się do 26 lutego 2020 roku do godz. 10.00. Termin ten dotyczy zarówno złożenia oferty poprzez generator, , o którym mowa w pkt. 2  oraz złożenia papierowej wersji oferty, o której mowa w pkt. 4.

 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

 3. Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie: https://witkac.pl/static/pomoc.html

 4. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

 5. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
  1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00),

  2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo - (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo),

  3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 6. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.

 7.  Ofertę wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 10, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

 8.  Na kopercie należy umieścić:

  a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

  b) rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego

 9. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 10. Do oferty, o której mowa w pkt 4, należy dołączyć:

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) – aktualne na dzień składania oferty,

b) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),

c) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.

11. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą
i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Podpisy powinny być czytelne i pozwalać zidentyfikować osobę podpisującą oraz pełnioną przez nią funkcję - parafa jest dopuszczalna wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis - jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy podać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnej funkcji).

 

V. Termin i tryb wyboru ofert


 

 1. Oceny formalnej dokonają pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legionowo – Arena Legionowo.

 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo, która opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.

 3. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP www.bip.legionowo.pl, w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl

 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 6. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 7. Spodziewany termin rozpatrywania ofert:

  - 28 lutego 2020 roku.

 8. Przewidywany termin wyboru ofert: do 28 lutego 2020 roku.

 9. Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

   

VI. Kryteria wyboru ofert


 

 Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:

1)  Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne)

2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 3 pkt):
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0 - 6 pkt)

4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt).

5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 4 pkt).

Liczba punktów ogółem: 0 - 20 pkt


 

VII. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej objęte konkursami

Gmina Legionowo przeznaczyła:

w 2019 roku: 657.030,00 zł

w 2018 roku: 658.000,00 zł


 

VIII. Dodatkowych informacji udziela


 

Anna Maroń

Arena Legionowo

ul. B. Chrobrego 50B

tel. (22) 766 45 23.

Źródło: Urząd Miasta Legionowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama