Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr AL/3/2020 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr AL/3/2020 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Nabór od 04.02.2020 do 26.02.2020 10:00
Wydział Arena Legionowo
Łączny budżet 65 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 65 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Legionowo, Wydział Arena Legionowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr AL/3/2020 na wpieranie realizacji zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Prezydent Miasta Legionowo


ogłasza

 

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Legionowo w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Legionowo - dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na kwotę 65 000 zł
w dziedzinach piłka siatkowa, pływanie, kolarstwo, żeglarstwo.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w:

1) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm),

2) programie współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

3) dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Dofinansowanie Gminy Miejskiej Legionowo nie może przekraczać 85 % całkowitych kosztów zadania.

3. Oferent może złożyć w danym konkursie maksymalnie dwie oferty w ramach jednego zadania publicznego.

4. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy wykazują
w swojej ofercie udział własnego wkładu finansowego, który musi stanowić co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

5. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie finansowe gminy zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

6. Łączna kwota kosztów administracyjnych pokrywanych ze środków pochodzących z dotacji nie może przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Koszty zakupu sprzętu (związanego merytorycznie z zadaniem), sfinansowanego z dotacji mogą stanowić maksymalnie 30% wysokości dotacji.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.

9. Przed podpisaniem umowy Oferent, który otrzymał dotację, zobowiązany jest dostarczyć, o ile dane te nie zostały podane przy składaniu oferty lub zmieniły się:

a) imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących Oferenta wskazanych i uprawnionych do podpisania umowy,

b) numer rachunku Oferenta, na który przekazana zostanie dotacja,

c) imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów roboczych przy realizacji zadania (np. Koordynator, bezpośredni realizator),

d) ewentualne wnioski co do wysokości i terminów przekazywania kolejnych transz dotacji (w przypadku braku uwag o wysokościach i terminach transz dotacji decyduje Zleceniodawca),

e) oryginały (do wglądu) lub kopie poświadczonych za zgodność dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje realizatorów zadania, zgodne z tym, które określono w Ofercie.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 

 

 1. Zadania powinny być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

 2. Termin realizacji zadań: nie wcześniej niż od 1 marca i do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, że terminy realizacji zadań w poszczególnych dyscyplinach zostaną ściśle określone w umowach.

 3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  - realizację programów szkolenia sportowego,

  - zakup sprzętu sportowego,

  - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

  - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

  - pokrycie kosztów osobowych merytorycznych.

4. Koszty w ramach realizacji zadania publicznego opisanego w ofercie zostaną uznane za kwalifikowalne, tylko gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;

2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe;

3) zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura, rachunek lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości);

4) zostały przewidziane w ofercie lub zatwierdzonym zaktualizowanym kosztorysie i harmonogramie zadania publicznego.

5. Rzeczy zakupione ze środków pochodzących z dotacji nie mogą być zbywane przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu, chyba że w umowie określono inaczej.

6. Następujące rodzaje kosztów uznaje się za niekwalifikowalne (tzn. niemożliwe do sfinansowania
z dotacji):

1) koszty stałe (administracyjne) podmiotów, w tym utrzymanie biura (m.in.: rachunki telefoniczne, internet, obsługa księgowa, opłaty pocztowe, czynsz, media itp.), o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

2) remonty i adaptacje pomieszczeń, o ile nie są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem publicznym;

3) koszty poniesione przed datą ogłoszenia wyników konkursu, w ramach którego realizowane jest zadanie publiczne oraz po dacie zakończenia realizacji zadania;

4) odsetki, prowizje, koszty pożyczek i kredytów;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

7) koszty kar, grzywien, odszkodowań, procesów sądowych;

8) nagrody finansowe, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

9) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

10) wydatki aktualnie finansowane z innych źródeł;

11) pokrycie deficytu zrealizowanych przedsięwzięć.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

8. Dokumenty księgowe, związane z realizacją zadania publicznego, potwierdzające wydatki pokrywane z dotacji, ze środków finansowych własnych Oferenta lub pozyskane przez niego z innych źródeł powinny być wystawione na Oferenta w terminie realizacji zadania publicznego oraz powinny określać datę sprzedaży towarów lub wykonania usług w terminie realizacji zadania publicznego. Powyższe należy uwzględnić przy określaniu wysokości i rodzaju kosztów w ramach zadania takich jak opłaty za media czy pochodne od wynagrodzeń.

9. Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów (cz. III pkt. 6 Oferty - "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego").

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się do 26 lutego 2020 roku do godz. 10.00. Termin ten dotyczy zarówno złożenia oferty poprzez generator, , o którym mowa w pkt. 2  oraz złożenia papierowej wersji oferty, o której mowa w pkt. 4.

 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl.

 3. Procedura uzyskania dostępu do generatora opisana została w instrukcji dostępnej na stronie: https://witkac.pl/static/pomoc.html

 4. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.

 5. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
  1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41, w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00),

  2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: na adres: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo - (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo),

  3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 6. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty w terminie, o którym mowa w pkt. 1, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze oferty, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Legionowo oświadczenie o wycofaniu oferty.

 7.  Ofertę wraz z ewentualnymi załącznikami, o których mowa w pkt. 10, należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

 8.  Na kopercie należy umieścić:

  a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,

  b) rodzaj zadania publicznego i nazwę zadania publicznego

 9. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

 10. Do oferty, o której mowa w pkt 4, należy dołączyć:

a) oryginały lub kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub innych dokumentów pozwalających stwierdzić posiadanie osobowości prawnej i wskazujących sposób reprezentowania osoby prawnej i składania oświadczeń woli wobec organu administracji publicznej (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) – aktualne na dzień składania oferty,

b) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających funkcje pełnione przez wskazane i uprawnione do podpisania umowy osoby (w przypadku Oferentów nieposiadających wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – np. uchwała powołująca na członków zarządu) lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (np. pełnomocnictwa – w przypadku, kiedy pełnomocnictwa wystawiane są przez pełnomocników, także kserokopie pełnomocnictw dla tych pełnomocników),

c) oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.

11. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą
i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Podpisy powinny być czytelne i pozwalać zidentyfikować osobę podpisującą oraz pełnioną przez nią funkcję - parafa jest dopuszczalna wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis - jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, należy podać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnej funkcji).

 

V. Termin i tryb wyboru ofert

 

 1. Oceny formalnej dokonają pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legionowo – Arena Legionowo.

 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legionowo, która opiniując oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VI ogłoszenia.

 3. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Legionowo, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Legionowo, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP www.bip.legionowo.pl, w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej www.legionowo.pl

 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 6. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 7. Spodziewany termin rozpatrywania ofert:

  - 28 lutego 2020 roku.

 8. Przewidywany termin wyboru ofert: do 28 lutego 2020 roku.

 9. Tryb wyboru ofert został określony w dokumencie “Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 362/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.

   

VI. Kryteria wyboru ofert

 

 Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa przyznaje punktację w następujących kryteriach:

 

1)  Ocena możliwości realizacji zadania (0 - 4 pkt):
(realność, spójność oraz szczegółowość opisu działań, realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne)

2) Ocena kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (0 - 3 pkt):
przejrzyste i szczegółowe określenie wydatków w kosztorysie, adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w tym: atrakcyjność i różnorodność programu, wyczerpujące uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów działań.
Ocena czy zaproponowane działania są odpowiednie, praktyczne, bezpośrednio związane z celami i rezultatami projektu; odpowiednie kwalifikacje osób wskazanych w pkt. V.1 formularza ofertowego; zgodność działań z opisem grup adresatów (0 - 6 pkt)

4) Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt).

5) Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich (0 - 4 pkt).

Liczba punktów ogółem: 0 - 20 pkt

 

VII. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej objęte konkursami

Gmina Legionowo przeznaczyła:

w 2019 roku: 657.030,00 zł

w 2018 roku: 658.000,00 zł

 

VIII. Dodatkowych informacji udziela

 

 

Anna Maroń

Arena Legionowo

ul. B. Chrobrego 50B

tel. (22) 766 45 23.

Źródło: Urząd Miasta Legionowo

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama