Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 27.02.2020 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 240 tys. PLN
Bezdomni
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Piły.

Cel zadania: zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

Warunki realizacji zadania:

● Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

● Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Piły, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

● Przewiduje się średnio 25 osób bezdomnych na dobę w całym okresie realizacji zadania. W okresie jesienno-zimowym liczba osób skierowanych może się zwiększyć, natomiast nie może przekroczyć liczby 7275 świadczeń (25 osób x 291 dni) w całym okresie realizacji zadania.

● Minimalny standard świadczonych usług w schronisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).

Ponadto podmiot zobowiązuje się do:

- zapewnienia wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,

- zapewnienia podstawowych środków czystości,

- systematycznej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, w szczególności w zakresie prowadzenia pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

● Kadra zatrudniona w schronisku powinna spełniać wymagania określone w art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 700).

● Minimalny standard obiektu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Dokument potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego.

4. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

5. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry w schronisku organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama