Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 27.02.2020 15:30
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 240 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 240 tys. PLN
Bezdomni
Urząd Miasta Piły, Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Piły.

Cel zadania: zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

Warunki realizacji zadania:

● Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym w schronisku znajdującym się na terenie Piły.

● Realizacja zadania polegać będzie na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie Piły, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.

● Przewiduje się średnio 25 osób bezdomnych na dobę w całym okresie realizacji zadania. W okresie jesienno-zimowym liczba osób skierowanych może się zwiększyć, natomiast nie może przekroczyć liczby 7275 świadczeń (25 osób x 291 dni) w całym okresie realizacji zadania.

● Minimalny standard świadczonych usług w schronisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).

Ponadto podmiot zobowiązuje się do:

- zapewnienia wyżywienia w postaci trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego,

- zapewnienia podstawowych środków czystości,

- systematycznej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, w szczególności w zakresie prowadzenia pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

● Kadra zatrudniona w schronisku powinna spełniać wymagania określone w art. 48a ust. 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 700).

● Minimalny standard obiektu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z zastrzeżeniem art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Do powyższych ofert należy dołączyć:

1. W przypadku, gdy podmiot nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym aktualnym na dzień składania oferty, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu.

3. Dokument potwierdzający dopuszczenie do prowadzenia działalności w zakresie żywienia zbiorowego.

4. Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu, umowa użyczenia lokalu na czas trwania zadania, akt notarialny potwierdzający własność, itp.

5. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry w schronisku organizacja zobowiązana będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama