Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały...

Reklama
Konkurs ofert: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”
Nabór od 31.01.2020 do 19.02.2020 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 26 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania w zakresie zdrowia publicznego pn.: Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych  zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365), w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

I.      Przedmiot konkursu i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

1.  Przedmiotem konkursu jest powierzenie w 2020 roku realizacji zadania w zakresie zdrowia publicznego pn. Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek”.

2.  Zadanie skierowane jest do dzieci 5-6-letnich uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Opola oraz ich rodziców.

3.  W ramach zadania planowane są nw. działania:

1)  edukacja zdrowotna metodami odpowiednimi do wieku dzieci,

2)  prowadzenie nauki prawidłowej techniki szczotkowania zębów,

3)  przygotowanie dzieci do wizyt u stomatologa,

4)  przegląd uzębienia dzieci wraz z określeniem liczby ubytków próchnicowych, zębów przeznaczonych do ekstrakcji, usuniętych i zdrowych,

5)  przekazanie pisemnej informacji dla rodziców o stanie uzębienia ich dzieci,

6)  włączanie rodziców do działań profilaktycznych.

4.    W ramach realizacji zadania pokrywane będą koszty:

1)  materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych,

2)  podstawowego sprzętu niezbędnego podczas prowadzonej edukacji,

3)  wynagrodzeń osób prowadzących edukację,

4)  wynagrodzenia lekarza stomatologa,

5)  transportu środkami komunikacji publicznej osób prowadzących edukację,

6)  nagród dla dzieci biorących udział w konkursach,

7)  administracyjne i obsługi poniesione podczas realizacji zadania (nieprzekraczające 10 % ogólnej kwoty środków wydatkowanych).

5.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

II.   Termin i warunki realizacji zadania   

1.    Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r.

2.    W ramach przyznanych środków finansowych rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia umowy (nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy) i związane bezpośrednio z realizacją zadania.

3.    Koszty inne niż wymienione w pkt I ppkt 4 niniejszego ogłoszenia nie podlegają finansowaniu i traktowane będą jako koszty niekwalifikowalne.

4.    Do środków finansowych przekazanych w ramach umowy zawartej z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) dotyczące dotacji.

III. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.  Oferty winny być złożone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z kompletem załączników w kopercie z dopiskiem:  Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek” w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4, I piętro, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 r.

  1. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Opola.
  2. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4 (I piętro, pokój nr 18, tel. 77 44-35-756).
Reklama