Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe
Nabór od 04.02.2020 do 26.02.2020 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 270 tys. PLN
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „konserwacja skomunalizowanej bazy użytkowanej przez kluby sportowe”.

 

Planowana kwota na realizację zadania - do  270.000,00 zł

1. Charakterystyka zadania:

 1. Cel zadania to wsparcie klubów sportowych w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania użytkowanych przez nie obiektów sportowych, będących własnością Miasta, zapobieganiu pogarszania standardu tych obiektów i ich technicznej degradacji.
 1. Rekomendowane rezultaty zadania to poprawa bezpieczeństwa, stanu technicznego i estetyki użytkowanych obiektów.
 2. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające poprawę bezpieczeństwa, stanu technicznego i estetyki użytkowanych obiektów tj. dokumentacja zdjęciowa i techniczna.
 3. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent osiągnie 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

 

2.  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:

 

 1. Zadanie dotyczy skomunalizowanych obiektów będących własnością Miasta Łodzi,
  na których prowadzone jest sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Preferowane będą zadania umożliwiające:
  1. realizację zaleceń nadzoru budowlanego, straży pożarnej i inspektoratu sanitarnego oraz likwidację innych źródeł zagrożeń,
  2. przeprowadzanie remontów i modernizacji zapobiegających destrukcji obiektów przeznaczonych na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży.
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł). Nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, np. wynikający
  z listy płac pracowników obiektu sportowego i wycenę pracy społecznej członków. Zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania.
 3. Zlecenie wykonania zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Realizacja zadania winna odbywać się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655).
 4. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 5. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową związaną zakresem przedmiotowym zadania.
 6. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny
  z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez jakąkolwiek inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi.
 7. Na każdy zakres przewidywanych do wykonania prac remontowych należy złożyć osobny formularz oferty.
 8. Oferent przedstawi kosztorys inwestorski robót, który uwzględniał będzie całkowity koszt realizacji zadania, wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego.
 9. Podstawą określającą zakres rzeczowy robót budowlanych, będzie kosztorys inwestorski wraz z nakładami rzeczowymi, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 10. Jeśli zakres robót będzie tego wymagał, oferent winien przygotować zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
 11. Przeprowadzony zakres robót powinien zostać wykonany zgodnie z zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.   
 12. Przewidywany zakres robót powinien zostać wykonany w terminie kwiecień- listopad 2018 r., w przypadku robót budowlanych, musi być po zakończeniu odebrany przy współudziale inspektora nadzoru i potwierdzony protokołem odbioru.
 13. Baza sportowa, w której wykonane będą roboty remontowe musi stanowić własność Miasta Łodzi.
 14. Oferent powinien przedstawić krótki opis rodzaju zajęć sportowych prowadzonych
  w obiekcie oraz wskazać pozytywny wpływ przeprowadzonych robót na proces szkolenia sportowego.
 15. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji realizowanego zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 17. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama