Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Reklama
Nabór od 03.02.2020 00:00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki Godziny otwarcia: Poniedziałek, wtorek: 8:00–16:00 Środa: 10:00–18:00 Czwartek, piątek: 8:00-16:00 Telefon: +48 87 565 14 11 +48 519 437 643 Mail: biuro1otwii@frp.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 500 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego w działaniu 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach, którego podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek.

Nasze pożyczki udzielane są mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:

 • spółdzielniom socjalnym
 • organizacjom pozarządowym
 • spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS) i Klubom Integracji Społecznej (KIS).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

Udzielamy pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej z obszaru województw:

 • lubelskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego

POŻYCZKA NA START charakteryzuje się następującymi parametrami:

maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki na start – 100 tys. PLN;

pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. W ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej może założyć także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;

oprocentowanie pożyczki1,75% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,88% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy;

okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat

karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy

udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;

zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego; jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki. maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki na start – 100 tys. PLN;

POŻYCZKA NA ROZWÓJ charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia – do 500 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania ze środków EFS i budżetu państwa oraz wkładu własnego nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki na rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 1,75%, z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,88%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy; zasady obniżania oprocentowania opisane zostały w rozdziale VI;

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki od 2,87%, które może ulec obniżeniu 
w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy (minimalne oprocentowanie 1,75%);

 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego, przy czym przy pożyczkach do 100 tys. zł, jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z nie-wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

KOSZT POŻYCZKI:

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł oprocentowanie jest na poziomie 1,75% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,88% w skali roku.

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 1,75%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

Przeznaczenie pożyczek:

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
  z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
  z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy w ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;

Reklama