Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Reklama
Nabór od 03.02.2020 00:00
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki Godziny otwarcia: Poniedziałek, wtorek: 8:00–16:00 Środa: 10:00–18:00 Czwartek, piątek: 8:00-16:00 Telefon: +48 87 565 14 11 +48 519 437 643 Mail: biuro1otwii@frp.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 500 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej realizowanego w działaniu 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach, którego podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek.

Nasze pożyczki udzielane są mikro, małym i średnim Podmiotom Ekonomii Społecznej:

 • spółdzielniom socjalnym
 • organizacjom pozarządowym
 • spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ), podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS) i Klubom Integracji Społecznej (KIS).

Pożyczki są udzielane zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

Udzielamy pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej z obszaru województw:

 • lubelskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego

POŻYCZKA NA START charakteryzuje się następującymi parametrami:

maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki na start – 100 tys. PLN;

pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. W ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej może założyć także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;

oprocentowanie pożyczki1,75% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,88% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy;

okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat

karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy

udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;

zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego; jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;

brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki. maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki na start – 100 tys. PLN;

POŻYCZKA NA ROZWÓJ charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia – do 500 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania ze środków EFS i budżetu państwa oraz wkładu własnego nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki na rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 1,75%, z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,88%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy; zasady obniżania oprocentowania opisane zostały w rozdziale VI;

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki od 2,87%, które może ulec obniżeniu 
w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy (minimalne oprocentowanie 1,75%);

 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego, przy czym przy pożyczkach do 100 tys. zł, jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z nie-wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

KOSZT POŻYCZKI:

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

Oprocentowanie

Dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł oprocentowanie jest na poziomie 1,75% w skali roku. W przypadku deklaracji Klienta dotyczącej utworzenia przynajmniej jednego miejsca pracy w ramach finansowanego z pożyczki przedsięwzięcia oprocentowanie jest obniżane do poziomu 0,88% w skali roku.

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 1,75%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

Przeznaczenie pożyczek:

Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
  z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
  z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy w ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;

Reklama