Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

ŚRODKI Z BUDŻETU RAD OSIEDLI: Nabór ofert na rok 2020 w trybie art. 19a Ustawy...

Reklama
ŚRODKI Z BUDŻETU RAD OSIEDLI: Nabór ofert na rok 2020 w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania
Nabór od 03.02.2020 do 22.11.2020 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 250,034 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Nabór adresowany jest wyłącznie do oferentów, którzy zgodnie z uchwałą Rady Osiedla posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Kultury.

Organ samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania publicznego bierze pod uwagę rekomendację wskazanej Rady Osiedla, której projekt dotyczy.

Uwaga!

W związku z powyższym prosimy o poprzedzenie złożenia wniosku, uzyskaniem  rekomendacji dla zadania publicznego  od właściwej  Rady Osiedla w formie UCHWAŁY.  Papierową wersję uchwały Rady Osiedla ze wskazanym tytułem zadania, nazwą oferenta oraz kwotą zabezpieczoną na realizację zadania - prosimy dołączyć do potwierdzenia złożenia oferty.

 

Wykaz planowanych przedsięwzięć wskazanych do realizacji przez Rady Osiedli:

1. Antoninek - Zieliniec- Kobylepole:
 Organizacja festynów – 20 000,00 zł

2. Chartowo:

– Organizacja pikniku na os. Lecha – 4 000,00 zł

– Organizacja Senioralnego Przeglądu Biesiadnego – 2 800,00 zł

3. Grunwald Północ:

– Organizacja Konkursu Artystycznego Niepodległa Polska – 1 500,00 zł

– Organizacja koncertów dla mieszkańców Osiedla – 1 000,00 zł

4. Grunwald Południe:

   Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla 8 000,00 zł

5. Jeżyce:

– Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież dotyczący ich codzienności – 10 000,00 zł

– Teatr Obywatelski – 4 000,00 zł

6. Morasko-Radojewo:
– Aktywizacja dzieci i młodzieży – 10 000,00

– Aktywizacja i integracja mieszkańców – 9 390,00

7. Naramowice:

Działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a – 9 000,00

8. Sołacz:

– Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego o Laur Wierzbaka – 3 500,00

– XXIII Koncerty Sołackie – 14 344,00

9. Stare Miasto:
 Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla – 60 000,00 zł

10. Stare Winogrady:
 Działania kulturalno-edukacyjne na terenie Szeląga – 5 000,00 zł

11. Św. Łazarz:

– Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla – 25 000,00 zł

– Spotkania sieciujące łazarskie inicjatywy kulturalno-społeczne, będące częścią Otwartej Strefy Kultury Łazarz (projekt "Włącz Łazarz") – 3 500,00 zł

– "Tropy bamberskie na Łazarzu" - organizacja spaceru na terenie Osiedla oraz towarzysząca temu mini-publikacja lub folder podsumowujący poszukiwania z tego zakresu (projekt "Włącz Łazarz") – 3 000,00 zł

– Warsztaty dla młodzieży (projekt "Włącz Łazarz") – 2 500,00 zł

– Wiosenno-letnie spacery fotograficzne (projekt "Włącz Łazarz") – 2 500,00 zł

–  Organizacja Sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małeki – 24 000,00 zł

12. Wilda:
 Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla – 13 000,00 zł

13. Rataje:

Środki na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym – 10 000,00 zł

14. Strzeszyn:

Koncert plenerowy na osiedlu Strzeszyn – 4 000,00 zł

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków w trybie art 19a w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem) wraz z uchwałą Rady Osiedla.

 

Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 lub pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok. Nabór prowadzony jest w systemie Witkac.pl., końcowa data naboru wniosków to 22.11.2020 r

Uwaga!

1. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.

Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Informujemy również:

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości 15 %.

 

Wydział Kultury zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama