Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Środki z budżetu rad osiedli: Nabór ofert na rok 2020 w trybie art. 19a Ustawy...

Reklama
Środki z budżetu rad osiedli: Nabór ofert na rok 2020 w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania
Nabór od 03.02.2020 do 22.11.2020 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 244,034 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Nabór adresowany jest wyłącznie do oferentów, którzy zgodnie z uchwałą Rady Osiedla posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Kultury.

Nabór adresowany jest wyłącznie do oferentów, którzy zgodnie z uchwałą Rady Osiedla posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Kultury.

Organ samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania publicznego bierze pod uwagę rekomendację wskazanej Rady Osiedla, której projekt dotyczy.

Uwaga!

W związku z powyższym prosimy o poprzedzenie złożenia wniosku, uzyskaniem  rekomendacji dla zadania publicznego  od właściwej  Rady Osiedla w formie UCHWAŁY.  Papierową wersję uchwały Rady Osiedla ze wskazanym tytułem zadania, nazwą oferenta oraz kwotą zabezpieczoną na realizację zadania - prosimy dołączyć do potwierdzenia złożenia oferty.

 

Wykaz planowanych przedsięwzięć wskazanych do realizacji przez Rady Osiedli:


1. Antoninek - Zieliniec- Kobylepole:
 Organizacja festynów – 20 000,00 zł

2. Chartowo:

– Organizacja pikniku na os. Lecha – 4 000,00 zł

– Organizacja Senioralnego Przeglądu Biesiadnego – 2 800,00 zł

3. Grunwald Północ:

– Dofinansowanie warsztatów muzycznych dla mieszkańców Osiedla – 1 500,00 zł

– Organizacja koncertów dla mieszkańców Osiedla – 1 000,00 zł

4. Jeżyce:

– Teatr Forum - teatr współtworzony przez jeżyckie dzieci i młodzież dotyczący ich codzienności – 10 000,00 zł

– Teatr Obywatelski – 4 000,00 zł

5. Krzyżowniki-Smochowice:

Zajęcia kulturalne dla mieszkańców-warsztaty, kursy, imprezy integracyjne – 18 000,00 zł

6. Morasko-Radojewo:
– Aktywizacja dzieci i młodzieży – 10 000,00

– Aktywizacja i integracja mieszkańców – 9 390,00

7. Naramowice:

Działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a – 5 000,00

8. Sołacz:

– Letni Koncert w Parku Sołackim – 4 000,00

– Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu poetyckiego o Laur Wierzbaka – 3 500,00

– XXIII Koncerty Sołackie – 14 344,00

9. Stare Miasto:
 Organizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla – 60 000,00 zł

10. Stare Winogrady:
 Działania kulturalno-edukacyjne na terenie Szeląga – 5 000,00 zł

11. Św. Łazarz:

– Konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie Osiedla – 20 000,00 zł

– Łazarskie koncerty w Parku Wilsona –   20 000,00 zł

– Organizacja obchodów 120. rocznicy włączenia Łazarza do Poznania (projekt "Włącz Łazarz") – 3 000,00 zł

– Spotkania sieciujące łazarskie inicjatywy kulturalno-społeczne, będące częścią Otwartej Strefy Kultury Łazarz (projekt "Włącz Łazarz") – 3 500,00 zł

– "Tropy bamberskie na Łazarzu" - organizacja spaceru na terenie Osiedla oraz towarzysząca temu mini-publikacja lub folder podsumowujący poszukiwania z tego zakresu (projekt "Włącz Łazarz") – 3 000,00 zł

– Warsztaty dla młodzieży (projekt "Włącz Łazarz") – 2 500,00 zł

– Wiosenno-letnie spacery fotograficzne (projekt "Włącz Łazarz") – 2 500,00 zł

12. Wilda:
 Tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla – 17 000,00 zł

 

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków w trybie art 19a w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację (zgodnie z jej statutem) wraz z uchwałą Rady Osiedla.

 

Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 lub pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).

Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektów nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok. Nabór prowadzony jest w systemie Witkac.pl., końcowa data naboru wniosków to 22.11.2020 r

Uwaga!

1. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.

2. Zgodnie z zarządzeniem nr 213/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 marca 2019 r. sugerowana data rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 21 dni roboczych od terminu złożenia (w formie papierowej) potwierdzenia złożenia oferty.

Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Informujemy również:

Że w przypadku zawarcia umowy dotacyjnej podmiot ma możliwość na dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w szacunkowej kalkulacji  kosztów.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości 15 %.

 

Wydział Kultury zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama