Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na zadanie "Polityka społeczna - regranting"

Reklama
Zarząd Powiatu Ełckiego, Starostwo Powiatowe w Ełku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie "Polityka społeczna - regranting".

ZARZĄD POWIATU EŁCKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert długoterminowych na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2020 - regranting z art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.)

I. Polityka społeczna

1. Na realizację zadań wymienionych w konkursie ofert na 2019 rok Zarząd Powiatu przeznacza łącznie kwotę 10.000,00 złotych.

2. W przypadku nieczerpania środków w ramach ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu może ogłosić ponowny nabór wniosków w późniejszym terminie.

II. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań powiatu w roku ubiegłym: 10.000,00  złotych.

III. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert: Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

IV. Terminy składania ofert:

1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 01.03.2020 r. a kończy nie później niż 31.12.2020 r. 

V. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 21.02.2020 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 25.02.2020 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników (sekretariat lub poczta tradycyjna - liczy się data stempla pocztowego). 

2. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony przez serwis Witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057).

3. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.

4. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematyką konkursu ofert.

5. "Potwierdzenie złożenia oferty", opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia oferty wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub przesłać pocztą zgodnie z ust. 1.

6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania.

7. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.

8. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu dostępnym w serwisie Witkac.pl, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Kryteria formalne określa karta oceny formalnej będąca załącznikiem do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 4).

2. Pod względem merytorycznym oferty ocenia niezwłocznie po ocenie formalnej Komisja Grantowa zgodnie z kryteriami ocen stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 5).

2.1. Skład i regulamin działania Komisji Grantowej zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

3. Ustala się minimalną sumę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w wysokości 22,1.

4. Komisja Grantowa przedstawia Zarządowi Powiatu Ełckiego swoją listę rankingową. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Ełckiego po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do dnia 5.03.2020 r., decyzja Zarządu jest ostateczna.

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

6. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku w zakładce „Organizacje pozarządowe” (www.powiat.elk.pl), na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Granty Powiatu Ełckiego”.

VII. Warunki przekazania dotacji

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

2. W przypadku przyznanej dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, do zawarcia umowy wymagana jest korekta oferty (harmonogram i kosztorys) sporządzonej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl

3. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, które powinno być złożone poprzez serwis Witkac.pl. "Potwierdzenie złożenia sprawozdania" , opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia dokumentu wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub przesłać pocztą.

VIII. Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2020, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390 – II piętro), tel. 87 615 65 64. 

Źródło: Zarząd Powiatu Ełckiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama