Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

Reklama
Nabór od 24.01.2020 do 19.02.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

1) w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 108 000 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100),

2) w 2021 roku – 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100),

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku - 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokal Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie - Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim o łącznej powierzchni 64,40 m2.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2019 realizowała przedmiotowe zadanie samodzielnie oraz we współpracy z NGO. W 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków działało 31 Klubów Rodziców prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. Koszty realizacji zadania w roku 2019, samodzielnie przez Gminę, wyniosły: 618 000 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy złotych). W 2019 r. udzielono także dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego 9 NGO w łącznej wysokości 1 149 540 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych). W 2020 r. w trakcie realizacji jest 9 Klubów Rodziców prowadzonych przez NGO i 30 Klubów prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. W 2020 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadania publicznego kwotę 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) w przypadku zlecenia zadania publicznego NGO a w przypadku prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w lokalu Gminy Miejskiej Kraków.

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

2. Zadania Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 zwanego także „Klubem”.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.
W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Program zajęć winien być opracowywany przy udziale adresatów zadania publicznego oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) organizację w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w pkt 3-4 (poniżej);

3) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut) tj.: psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem i innymi specjalistami w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

4) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu, w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci), w tym:

a) edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo – np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, zajęcia z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;

b) ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

5) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

6) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

7) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

8) realizację innych działań według pomysłu Oferenta.

Co najmniej 1 raz w miesiącu winny być zorganizowane spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby:

1) rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami,

2) dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.

Zajęcia te nie muszą być realizowane w przypadku braku zapotrzebowania ze strony adresatów zadania publicznego. Jednocześnie zastrzega się, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominujące w Klubie.

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w punkcie III podpunkt 3 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 250 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem, postanowień określonych w dziale: Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe.

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00. Rekomenduje się prowadzenie Klubu także w wybrane soboty oraz organizację zajęć w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Klub winien być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinien być co najmniej jeden animator dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

Osoby korzystające z oferty Klubu powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Klub ma funkcjonować w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie - Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim. Lokal znajduje się na parterze i jest wyposażony.

Dopuszcza się możliwość doposażenia przedmiotowego lokalu ze środków pochodzących z dotacji, w celu umożliwienia realizacji zaproponowanych przez Oferenta zajęć/warsztatów. Dotacja na doposażenie lokalu nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Koszty związane z doposażeniem należy wykazać w kosztach realizacji działań zadania publicznego.

Przedmiotowy lokal zostanie przekazany Oferentowi, który zostanie wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert. Oferent będzie zobowiązany do zawarcia z Wydziałem Obsługi Urzędu Miasta Krakowa stosownej umowy udostępnienia niniejszego lokalu oraz do ponoszenia opłat za użytkowanie lokalu.

Przewidywane opłaty /kwoty brutto/:

  • czynsz w kwocie 200,28 zł miesięcznie (64,40 m2 x 3,11 zł/m2),

  • opłata za odbiór odpadów komunalnych: 85,60 zł miesięcznie,

  • dodatkowe usługi za odbiór odpadów: 0,73 zł miesięcznie,

  • C.O. - opłata stała: 48,30 zł miesięcznie (64,4 m2 x 0,75 zł/m2),

  • C.O. - opłata zmienna: 160,00 zł miesięcznie,

  • zimna woda – zaliczka: 8,42 zł (2m3 x 4,21 zł/m3),

  • odprowadzenie ścieków – zaliczka: 11,88 zł (2m3 x 5,94 zł/m3),

  • abonament za wodomierz główny: 0,10 zł miesięcznie,

  • energia elektryczna: 300,00 zł miesięcznie.

Oferent będzie zobowiązany również do pokrywania opłat za rzeczywiste zużycie mediów w danym okresie oraz do należytego dbania o powierzony mu lokal i korzystania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferenci mogą oglądać przedmiotowy lokal po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa pod nr tel. (12) 616-50-58.

Oferent/Oferenci będą zobowiązani do opracowania regulaminu funkcjonowania Klubu, jego wywieszenia i zaznajomienia z nim adresatów zadania publicznego. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

4. Kadra Klubu.

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z rozwojem dzieci do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo. Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatora dla dzieci.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego, Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 otwartego co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00;

2. organizacja w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów;

3. realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut);

4. realizacja zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci);

5. w okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu skorzysta co najmniej 250 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Klubu w tym roku wyniesie co najmniej 250 osób.

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub http://www.nawikus.krakow.pl%20 oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 19 lutego 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 4B, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama