Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku (38/2020)
Nabór od 31.01.2020 do 21.02.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym" w 2020 roku (38/2020).

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w 2018 roku

(w zł)

Poniesione wydatki w 2019 roku

(w zł)

Planowane wydatki w 2020 roku*

(w zł)

1.

Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

120 000,00

100 000,00

50 000,00

2.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka (kolonie, półkolonie, obozy).

248 057,93

338 668,80

250 000,00

 

Termin i warunki realizacji zadania

  1. Termin realizacji zadania nr 1: maksymalnie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  2. Termin realizacji zadania nr 2: maksymalnie od 15 kwietnia 2020 r. do 15 września 2020 r.
  3. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:
    - dla zadania nr 1: maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.

           - dla zadania nr 2: maksymalnie do 29 września 2020 r.

    Termin wydatkowania środków ponoszonych w ramach wkładu własnego:
   - dla zadania nr 1: maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.

   - dla zadania nr 2: maksymalnie do 29 września 2020 r.

       4. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

       5. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania. 

       6. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania.

       7. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której          podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) – sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

     8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach: zwiększenia kosztów nie więcej niż 15%,
      zmniejszenia kosztów w dowolnej wysokości.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama