Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w obszarze obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Reklama
Nabór od 03.02.2020 do 25.02.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 122/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 3 lutego do 25 lutego 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 3 marca do 5 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zasady
Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 25 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji:
• Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
• Mateusz Rokicki, tel.: (22) 59 79 217

Źródło: Urząd Marszałkowksi Województwa Mazowieckiego
Reklama