Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – imprezy sportowe 2020

Reklama
Nabór od 30.01.2020 do 24.02.2020 15:30
Biuro Sportu
Łączny budżet 230 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – imprezy sportowe 2020.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania  niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Tytuł zadania publicznego : Organizacja imprez sportowych w 2020 r.

1. Niniejszym zadaniem objęte są imprezy skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży organizowane na terenie miasta Radomia.         

2.Piorytetowo zostaną potraktowane imprezy wyróżniające się zasięgiem terytorialnym, liczbą uczestników, rangą przedsięwzięcia, tradycją organizacji i znaczeniem dla lokalnej społeczności.

3. Jeden oferent może złożyć max. 2 oferty.  

4. Określając w ofercie termin realizacji zadania, należy przewidzieć okres niezbędny do przygotowania imprezy, realizacji oraz zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków finansowych  jak też okres niezbędny do zabrania rachunków
 i dokonania płatności po zakończeniu zadania max 30 dni.

5. Wysokość wkładu własnego finansowego nie może być mniejsza niż 10% całkowitych kosztów zadania. 

6. Dotacja na realizację ww. zadania może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych bezpośrednio z organizacją imprez w tym w szczególności: obsługę sędziowską, medyczną, techniczną, zakup sprzętu sportowego, zakup dyplomów, medali i pucharów, wynajem obiektów i sprzętu sportowego, działania promocyjne oraz inne uzasadnione koszty niezbędne do realizacji zadania (do akceptacji).

7. Termin realizacji od 01 marca do 31  grudnia 2020  r. lecz nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi  230 000 zł
W 2019 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 500.000 zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.        

Cel konkursu:

Popularyzacja różnych dyscyplin sportu poprzez organizację wydarzeń sportowych,
w których mogą uczestniczyć mieszkańcy Radomia. Promocja aktywności sportowej, zdrowego  stylu życia, promocja Miasta Radomia.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego o wydarzenie sportowe ( liczba zawodników imprezy sportowej ).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama