Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między...

Reklama
Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami"
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Wydział Współpracy z Zagranicą
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Zagranicą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Celami realizacji zadania są:

  1. nawiązywanie i utrwalanie dobrego partnerstwa międzyregionalnego,
  2. wspieranie kontaktów pomiędzy społecznościami województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza,
  3. wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego w zakresie kontaktów zagranicznych,
  4. zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie we współpracę międzynarodową.

Realizatorami projektów mogą być: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy czym przedsięwzięcie musi być zrealizowane w całości na terenie województwa mazowieckiego i/lub regionu partnerskiego.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

  1. przedsięwzięcia skierowane do młodzieży, a w szczególności realizowane przez młodzież poprzez takie działania jak cykl wykładów, warsztaty, spotkania z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie we współpracy z młodzieżą lub przy wykorzystaniu aktywnych form współpracy z młodzieżą z zastrzeżeniem, że aktywność sportowa (zawody, rozgrywki itp.) nie będzie głównym celem/działaniem przedsięwzięcia;
  2. przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu lub rozwojowi współpracy międzyregionalnej realizowane poprzez wymianę doświadczeń z udziałem przedstawicieli poszczególnych szczebli administracji;
  3. przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne sprzyjające pogłębianiu kontaktów między społeczeństwami partnerskich regionów.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcie w trakcie realizacji zadania publicznego to:

  1. liczba osób będących odbiorcami zadania;
  2. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np. liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielonych odbiorcom.

Przy planowaniu i realizacji zadań wskazane jest korzystanie z dokumentu „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”, przyjętego Uchwałą Nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 18 grudnia 2006 r.

Lista regionów partnerskich województwa mazowieckiego zamieszczona jest na stronie https://www.mazovia.pl/wojewodztwo/wspolpraca-zagraniczna/partnerzy/

 

UWAGA

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 130/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację
w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, że przez wzgląd na wejście w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), wprowadzającego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ofert w ww. konkursie oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań.

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r. Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama