Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między...

Reklama
Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami"
Nabór od 03.02.2020 do 02.03.2020 23:59
Wydział Współpracy z Zagranicą
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Zagranicą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Celami realizacji zadania są:

  1. nawiązywanie i utrwalanie dobrego partnerstwa międzyregionalnego,
  2. wspieranie kontaktów pomiędzy społecznościami województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza,
  3. wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego w zakresie kontaktów zagranicznych,
  4. zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie we współpracę międzynarodową.

Realizatorami projektów mogą być: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy czym przedsięwzięcie musi być zrealizowane w całości na terenie województwa mazowieckiego i/lub regionu partnerskiego.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

  1. przedsięwzięcia skierowane do młodzieży, a w szczególności realizowane przez młodzież poprzez takie działania jak cykl wykładów, warsztaty, spotkania z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie we współpracy z młodzieżą lub przy wykorzystaniu aktywnych form współpracy z młodzieżą z zastrzeżeniem, że aktywność sportowa (zawody, rozgrywki itp.) nie będzie głównym celem/działaniem przedsięwzięcia;
  2. przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu lub rozwojowi współpracy międzyregionalnej realizowane poprzez wymianę doświadczeń z udziałem przedstawicieli poszczególnych szczebli administracji;
  3. przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne sprzyjające pogłębianiu kontaktów między społeczeństwami partnerskich regionów.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcie w trakcie realizacji zadania publicznego to:

  1. liczba osób będących odbiorcami zadania;
  2. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np. liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielonych odbiorcom.

Przy planowaniu i realizacji zadań wskazane jest korzystanie z dokumentu „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”, przyjętego Uchwałą Nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 18 grudnia 2006 r.

Lista regionów partnerskich województwa mazowieckiego zamieszczona jest na stronie https://www.mazovia.pl/wojewodztwo/wspolpraca-zagraniczna/partnerzy/

 

UWAGA

W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 130/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację
w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, że przez wzgląd na wejście w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, z późn. zm.), wprowadzającego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ofert w ww. konkursie oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań.

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r. Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 31 grudnia 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama