Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Reklama
Nabór od 30.01.2020 do 20.02.2020 23:59
Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Łączny budżet 5,1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/102/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Informacje specyfikujące zadanie:

Samorząd Województwa Mazowieckiego zamierza zlecić prowadzenie w województwie mazowieckim w latach 2020–2022 całodobowego interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (dalej: „IOP”).

IOP będzie przeznaczony dla grupy małoletnich dzieci (liczącej nie więcej niż 20 niemowląt), przyjmowanych w trybie interwencyjnym, które wymagają specjalistycznej opieki i diagnozy, a w okresie oczekiwania na decyzję rodziców w sprawie ich wychowywania lub do czasu przysposobienia przez rodziny adopcyjne.

1. Podstawy prawne:

 1. IOP jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej przeznaczonej dla dzieci w wieku: od dnia urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia, których rodzice z przyczyn kryzysowych nie podejmują wobec nich realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”;
 2. samorząd województwa może prowadzić IOP samodzielnie albo zlecić jego prowadzenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 3. szczegółowe standardy usług świadczonych w IOP, sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej dzieci, warunki sprawowania opieki, organizację pracy kadry ośrodka, a także: tryb, sposób kierowania i przyjmowania dzieci do ośrodka, określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1720);
 4. finansowanie IOP odbywa się według przepisów:
  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020),
  2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23),
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680).

2. Wymogi wobec oferentów:

 1. oferent musi posiadać zasoby kadrowe i instytucjonalne, pozwalające na świadczenie na rzecz dzieci usług:
  1. opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym specjalistycznych,
  2. diagnostycznych, medycznych i rehabilitacyjnych,
  3. wspierających ich rodziny, w tym poradnictwo prawne i socjalne;
 2. oferent musi dysponować zapleczem służącym zespołowej pracy specjalistów ds. pomocy dziecku i rodzinie, w tym prowadzeniu w IOP cyklicznych posiedzeń zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;
 3. oferent musi opisać i przedstawić, w jaki sposób (metody, relacje, partnerzy) realizowana będzie współpraca z jednostkami organizacyjnymi działającymi w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, w celu powrotu dzieci do środowiska rodzinnego lub/ i w celu poszukiwania rodzin przysposabiających.

3. Informacje dodatkowe dotyczące oferty:

 1. wymagane jest, aby oferent dysponował odpowiednim lokalem, w pełni wyposażonym do potrzeb dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 1 roku życia – szczegółowo opisanym w ofercie;
 2. wymagane jest, aby oferent ujął w ofercie informację o posiadaniu lub ubieganiu się o decyzję Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zezwolenia na prowadzenie IOP;
 3. oferta dotycząca prowadzenia IOP powinna zawierać syntetyczny opis:
  1. grupy docelowej,
  2. zasobów rzeczowych ośrodka,
  3. organizacji pracy w ośrodku,
  4. zakresu świadczonych usług,
  5. dotychczasowych doświadczeń w organizowaniu opieki nad dziećmi,
  6. zasobów kadrowych i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz informacje, czy pracownicy spełniają warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. plan i harmonogram działań za lata 2020–2022 powinny być sporządzone w odniesieniudo każdego roku oddzielnie;
 5. zestawienie kosztów realizacji zadania za lata 2020–2022 powinno być sporządzone w odniesieniu do każdego roku oddzielnie;
 6. prowadzenie IOP będzie zlecone do wykonania na podstawie stosownej umowy;
 7. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed podpisaniem umowy zapisów zawartych w ofercie co do ich zgodności ze stanem faktycznym. Sprawdzeniu mogą podlegać w szczególności warunki lokalowe opisane przez Oferenta.

4. Finansowanie zadania:

 1. na prowadzenie IOP Województwo Mazowieckie zaplanowało środki w poszczególnych latach:
  1. w roku 2020 – 1 700 000 zł,
  2. w roku 2021 – 1 700 000 zł,
  3. w roku 2022 – 1 700 000 zł;
 1. kwota dotacji celowej w każdym roku budżetowym uzależniona będzie od zapotrzebowania na usługi prowadzone przez oferenta w IOP, co zostanie określone w stosownych aneksach do umowy;
 2. dotacja będzie wypłacana w ciągu danego roku budżetowego w czterech kwartalnych transzach;
 3. oferent musi dysponować środkami własnymi na realizację zadania co najmniej w wysokości 1/4 części przyznanej dotacji, aby zachować ciągłość pracy placówce na początku każdego roku budżetowego;
 4. środki finansowe mogą podlegać refundacji po zawarciu umowy oraz aneksów;
 5. środki przeznaczone na realizację zadania zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama