Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Nabór od 29.01.2020 do 19.02.2020 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka, tel. (58) 7617729, e-mail: k.nowicka@gdynia.pl 

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688, 1570).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 19 lutego 2020 r., godz. 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) w terminie do 20 lutego 2020 r. godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem konkursu jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne nauki programowania i robotyki w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych - zorganizowanie zajęć w zakresie rozszerzonym w stosunku do programu realizowanego w szkole.

Działania powinny wspierać rozwój uczniów, kreatywność, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów prezentowania informacji.

2. Składana oferta musi zakładać:

1) przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizacje celu głównego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z programowania i robotyki,

2) zapewnienie przez oferenta pomieszczenia,  sprzętu oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć zgodnie z przygotowanym programem, 

3) organizację zajęć praktycznych dla uczestników np. w formie warsztatów z robotyki, praktycznej nauki programowania itp., w grupach ok. 10 osobowych;  

4) godzina zajęć trwa 45 min., a na każdą z grup uczestniczących w projekcie przypada minimum 40 godzin zajęć praktycznych,

5) organizację zajęć dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (premiowane będą projekty uwzględniające udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne) .

3. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) zrealizowanie przynajmniej 160 godzin zajęć warsztatowych w jednym półroczu,

2) liczba uczestników projektu - minimum 80 uczniów.

4. Wskaźniki  realizacji zadania:

1) liczba osób objętych zadaniem,

2) liczba godzin zajęć realizowanych podczas projektu.

5. Sposób monitorowania wskaźników:

1) listy obecności,

2) dzienniki zajęć.

Realizacja zadania nie może zakładać pobierania świadczeń pieniężnych od jego odbiorców.

6. Łączne koszty administracyjne zadania (np. obsługa księgowa), finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 20% całości zadania finansowanego z dotacji.

7. Łączne koszty związane z koordynacją zadania, finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 15% wartości dofinansowania przeznaczonego na zajęcia praktyczne dla uczniów.

8. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 roku i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 80 000 zł brutto.                                                                               

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego o wartości min. 10% wysokości wnioskowanej dotacji, przy czym min. 5% to wkład finansowy własny.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
 2. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
 3. statut oferenta/oferentów;
 4. oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
 5. oświadczenie VAT;
 6. oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
 7. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. zakup środków trwałych;
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

a) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta: TAK / NIE,

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków): 0-5 punktów,

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-15 punktów;

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł: 0-10 punktów,

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie: 0-30 punktów;

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-30 punktów

Doświadczenie organizacji w prowadzeniu zajęć z zakresu warsztatów programowania lub robotyki dla młodzieży: 0-5 punktów;

Przygotowanie i realizacja projektu dla uczestników w liczbie:

- powyżej 80 – 4 punkty,

- za 81- 100 osób – 6 punktów,

- za 101-120 osób – 8 punktów,

- za 121 osób i więcej– 10 punktów

Liczba godzin przeznaczonych na warsztaty:

- powyżej 320 godzin – 4 punkty,

- 361 - 400 godzin – 6 punktów,

- 401 - 440 godzin – 8 punktów,

- 441 godzin i więcej– 10 punktów;

Udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne: 0-5 punktów.

4. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

   
   
   
   

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama