Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Nabór od 29.01.2020 do 19.02.2020 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka, tel. (58) 7617729, e-mail: k.nowicka@gdynia.pl 

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688, 1570).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 19 lutego 2020 r., godz. 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) w terminie do 20 lutego 2020 r. godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie nauki programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem konkursu jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne nauki programowania i robotyki w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych - zorganizowanie zajęć w zakresie rozszerzonym w stosunku do programu realizowanego w szkole.

Działania powinny wspierać rozwój uczniów, kreatywność, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów prezentowania informacji.

2. Składana oferta musi zakładać:

1) przygotowanie programu zajęć ukierunkowanego na realizacje celu głównego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z programowania i robotyki,

2) zapewnienie przez oferenta pomieszczenia,  sprzętu oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć zgodnie z przygotowanym programem, 

3) organizację zajęć praktycznych dla uczestników np. w formie warsztatów z robotyki, praktycznej nauki programowania itp., w grupach ok. 10 osobowych;  

4) godzina zajęć trwa 45 min., a na każdą z grup uczestniczących w projekcie przypada minimum 40 godzin zajęć praktycznych,

5) organizację zajęć dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych lub ponadpodstawowych (premiowane będą projekty uwzględniające udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne) .

3. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) zrealizowanie przynajmniej 160 godzin zajęć warsztatowych w jednym półroczu,

2) liczba uczestników projektu - minimum 80 uczniów.

4. Wskaźniki  realizacji zadania:

1) liczba osób objętych zadaniem,

2) liczba godzin zajęć realizowanych podczas projektu.

5. Sposób monitorowania wskaźników:

1) listy obecności,

2) dzienniki zajęć.

Realizacja zadania nie może zakładać pobierania świadczeń pieniężnych od jego odbiorców.

6. Łączne koszty administracyjne zadania (np. obsługa księgowa), finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 20% całości zadania finansowanego z dotacji.

7. Łączne koszty związane z koordynacją zadania, finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 15% wartości dofinansowania przeznaczonego na zajęcia praktyczne dla uczniów.

8. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2020 roku i potrwa do 31 grudnia 2020 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 80 000 zł brutto.                                                                               

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego o wartości min. 10% wysokości wnioskowanej dotacji, przy czym min. 5% to wkład finansowy własny.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;
 2. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,
 3. statut oferenta/oferentów;
 4. oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;
 5. oświadczenie VAT;
 6. oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;
 7. inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 4. zakup środków trwałych;
 5. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

a) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,

b) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta: TAK / NIE,

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków): 0-5 punktów,

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-15 punktów;

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł: 0-10 punktów,

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie: 0-30 punktów;

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-30 punktów

Doświadczenie organizacji w prowadzeniu zajęć z zakresu warsztatów programowania lub robotyki dla młodzieży: 0-5 punktów;

Przygotowanie i realizacja projektu dla uczestników w liczbie:

- powyżej 80 – 4 punkty,

- za 81- 100 osób – 6 punktów,

- za 101-120 osób – 8 punktów,

- za 121 osób i więcej– 10 punktów

Liczba godzin przeznaczonych na warsztaty:

- powyżej 320 godzin – 4 punkty,

- 361 - 400 godzin – 6 punktów,

- 401 - 440 godzin – 8 punktów,

- 441 godzin i więcej– 10 punktów;

Udział uczniów jednej lub więcej szkół z terenów dzielnic Gdyni: Oksywie, Obłuże, Pogórze Górne i Dolne, Chylonia, Cisowa, Leszczyki, Grabówek, Działki Leśne: 0-5 punktów.

4. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

   
   
   
   

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama