Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 05.02.2020 do 28.02.2020 12:00
Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

Załącznik do uchwały nr 19/288/2020

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 4 lutego 2020 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

 

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu  5 lutego 2020 r.

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

 

I. Cele, rezultaty, termin oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

    Cele szczegółowe:

a) Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.

b) Rozwijanie świadomości i wiedzy dotyczącej funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

1. Rezultatem zadania powinno być:

 1. zorganizowanie zajęć wspierających rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych, imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw lub
 2. prowadzenie oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i innej.

2. Termin realizacji zadania:                             

zadanie może zostać zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 30.000 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w systemie Witkac, w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone przez platformę Witkac, która jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem: https://www.witkac.pl/strona
 4. Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez platformę Witkac należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w terminie przewidzianym w części III ogłoszenia.
 5. Potwierdzenie złożenia oferty powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów.
 6. Fakt złożenia oferty nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
 7. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
 8. Wszystkie wydarzenia powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność stowarzyszeń z terenu powiatu oświęcimskiego.
 9. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych, kulturalnych, użyteczności publicznej na terenie całego powiatu.
 10. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, pod warunkiem, że statut organizacji przewiduje prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Świadczenia pieniężne nie mogą stanowić finansowego wkładu własnego.
 11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 12. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość wzrostu kosztów poszczególnych pozycji kosztorysu do 20% kosztów całkowitych zadania, przy ich nielimitowanym zmniejszeniu.
 13. Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu zadania powyżej 20% wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz aneksu do umowy.
 14. Wysokość środków wkładu własnego (tj. wkład własny finansowy oraz wkład własny niefinansowy [osobowy i rzeczowy]) może się zmieniać pod warunkiem, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania nie zwiększy się o więcej niż 20%.
 15. Oferent zobowiązuje się do umieszczania logotypu Powiatu Oświęcimskiego i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Oświęcimskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

III. Terminy

 1. Termin składania ofert w systemie Witkac ustala się od 5 lutego do 28 lutego 2020 roku do godz. 12.00.
 2. Termin składania potwierdzenia ofert – do 2 marca 2020 roku do godz. 12.00.
 3. Zadanie publiczne może być realizowane od dnia podpisania umowy.  Od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 4
 4. Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.
 5. Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2020 roku.
 6. Termin dokonania wyboru ofert - do końca marca 2020 roku

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia w systemie Witkac.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają poprzez platformę Witkac zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia w systemie Witkac o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej). Niezłożenie aktualizacji, jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
 9. Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji.
 10. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
 11. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-12

Informacja o zrealizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

30 000,00 zł

30 000,00 zł

Informacja o realizowanych w roku 2020 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

0 zł

0 zł

 

Załącznik:
- wzór umowy

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu:
Naczelnik Wydziału  Barbara Leszczyńska
inspektor Joanna Sermak
nr telefonu: 33 844 97 14
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama