Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów

Reklama
Nabór od 27.01.2020 do 21.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 roku na finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Rodzaj, zakres i formy wsparcia realizacji zadań publicznych 

1. Zarząd Województwa może udzielić dotacje na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2020 r. poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładów własnych, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa (tj. nie dotyczy zadań finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – gmin i powiatu Województwa, a także z budżetu Wojewody Opolskiego). 

2.Wsparcie realizacji zadania publicznego odbędzie się poprzez finansowanie lub dofinansowanie wkładu własnego przy pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa- zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/ funduszy. 

Oferty dotyczące finansowania lub dofinansowania wkładu własnego na realizację zadań publicznych, na które Podmiot pozyskał lub planuje pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych spoza Województwa, należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu lub w Sekretariacie Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pok. 209, ul. Piastowska 17 w Opolu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej i elektronicznej do Urzędu.

Reklama