Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020
Nabór od 31.01.2020 do 24.02.2020 15:30
Departament Kultury
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020..

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020, określonych w: Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ze zmianami.

Oferent musi przedstawić ofertę, która wpisuje się w jeden z piętnastu wymienionych poniżej rodzajów zadań:

1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu.

Celem zadania jest realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi.

2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach priorytetu będą wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy.

3) Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach zadania będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych,

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku),

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć artystycznych,

e) projektów edukacyjnych, których celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych.

4) Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.

W ramach tego zakresu wspierane będą projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. Jako priorytetowe będą traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich Województwa Wielkopolskiego, a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje.

5) Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym.

W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów, mających na celu uświadamianie mieszkańcom Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Mogą mieć one rozmaite postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społecznoartystycznych. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących aktywizacji,

b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych od centrów kultury.

6) Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

Celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność, o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności,

c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym.

7) Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.

W ramach priorytetu wspierane będą różnorodne działania o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski, z wyłączeniem dziedzictwa kulinarnego. Nie dopuszcza się również zakupów inwestycyjnych oraz konserwacji, restauracji i robót budowlanych przy zabytkach.

8) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

W ramach zadania dofinansowanie mogą uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania technologiczne.

9) Regionalny patriotyzm.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z popularyzacją nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej Wielkopolski.

10) Kulturalne ikony regionu.

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan.

11) Kooperacja z instytucjami kultury.

Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny.

12) Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo.

W ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski, a także zadań mających na celu popularyzację literatury i czytelnictwa.

13) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.

W ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu i wzmocnieniu potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski.

14) Realizacja projektów mających na celu popularyzację idei pracy organicznej.

W ramach priorytetu wspierane będą przedsięwzięcia służące popularyzacji postaci, zdarzeń i miejsc związanych z pracą organiczną w Wielkopolsce. Proponowane projekty mogą uwzględniać nie tylko ideę pracy organicznej w wymiarze historycznym, ale także jej konsekwencje dla procesów modernizacyjnych oraz zjawiska współczesne.

15) Realizacja projektów mających na celu upamiętnienie udziału Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z upamiętnieniem udziału Wielkopolan w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 roku.

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 marca 2020 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku. W przypadku ofert realizacji zadań w formie wspierania dopuszcza się realizację działań w ramach zadania przed datą zawarcia umowy z Województwem Wielkopolskim, o ile będą one finansowane ze środków innych niż pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego lub będą to działania niewymagające finansowania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama