Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020
Nabór od 31.01.2020 do 24.02.2020 15:30
Departament Kultury
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020..

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020, określonych w: Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ze zmianami.

Oferent musi przedstawić ofertę, która wpisuje się w jeden z piętnastu wymienionych poniżej rodzajów zadań:

1) Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu.

Celem zadania jest realizacja projektów z udziałem profesjonalnych twórców: festiwali, koncertów, wystaw i innych imprez, mogących stać się wielkopolskimi markami kulturalnymi.

2) Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach priorytetu będą wspierane projekty kreujące, realizujące i wspierające działalność artystyczną wśród Wielkopolan poprzez: koncerty, spektakle, przeglądy, konkursy, festiwale, wystawy.

3) Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

W ramach zadania będą dofinansowywane przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy na temat kultury oraz praktycznych umiejętności z zakresu różnych dziedzin sztuki. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych,

c) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem niszowych gatunków muzycznych (muzyki dawnej, jazzu, muzyki XX i XXI wieku),

d) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce; warsztatów i przedsięwzięć artystycznych,

e) projektów edukacyjnych, których celem powinno być stwarzanie i utrwalanie nawyków korzystania z propozycji kulturalnych.

4) Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.

W ramach tego zakresu wspierane będą projekty artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, służące budowaniu pozytywnego wizerunku regionu. Jako priorytetowe będą traktowane projekty realizowane w regionach partnerskich Województwa Wielkopolskiego, a także w regionach, z którymi Wielkopolska współpracuje.

5) Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym.

W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów, mających na celu uświadamianie mieszkańcom Wielkopolski znaczenia kultury dla rozwoju osobowego i społecznego. Mogą mieć one rozmaite postaci: akcji społecznych, kampanii promocyjnych, projektów społecznoartystycznych. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) lokalnych i regionalnych projektów służących propagowaniu kreatywności i twórczości amatorskiej jako sposobu oddziaływania na osoby społecznie mniej aktywne. W ramach grupy zadań możliwe będzie wspieranie przedsięwzięć skierowanych do osób i grup zagrożonych marginalizacją i społecznym wykluczeniem, wśród nich m.in. osób w starszym wieku, grup przejawiających zachowania ryzykowne, grup potrzebujących aktywizacji,

b) aktywności obywatelskiej w dziedzinie i na rzecz kultury, szczególnie w miejscach oddalonych od centrów kultury.

6) Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

Celem zadania jest dofinansowanie przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność, o charakterze kulturalnym: artystycznym i edukacyjnym. Przewidywane jest wspieranie m.in.:

a) form obejmujących popularyzację wiedzy o kulturze i sztuce,

b) warsztatów i przedsięwzięć artystycznych, adresowanych i przeznaczonych dla lokalnej społeczności,

c) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, koncertów, festiwali, wystaw i innych realizacji o charakterze artystycznym bądź edukacyjnym.

7) Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.

W ramach priorytetu wspierane będą różnorodne działania o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i zwyczajów Wielkopolski, z wyłączeniem dziedzictwa kulinarnego. Nie dopuszcza się również zakupów inwestycyjnych oraz konserwacji, restauracji i robót budowlanych przy zabytkach.

8) Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

W ramach zadania dofinansowanie mogą uzyskać projekty artystyczne i edukacyjne, wykorzystujące w sposobach komunikacji nowe media i zaawansowane rozwiązania technologiczne.

9) Regionalny patriotyzm.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z popularyzacją nowoczesnych form patriotyzmu, generujące poprawę spójności społecznej i ekonomicznej Wielkopolski.

10) Kulturalne ikony regionu.

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan.

11) Kooperacja z instytucjami kultury.

Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny.

12) Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo.

W ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski, a także zadań mających na celu popularyzację literatury i czytelnictwa.

13) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.

W ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu i wzmocnieniu potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski.

14) Realizacja projektów mających na celu popularyzację idei pracy organicznej.

W ramach priorytetu wspierane będą przedsięwzięcia służące popularyzacji postaci, zdarzeń i miejsc związanych z pracą organiczną w Wielkopolsce. Proponowane projekty mogą uwzględniać nie tylko ideę pracy organicznej w wymiarze historycznym, ale także jej konsekwencje dla procesów modernizacyjnych oraz zjawiska współczesne.

15) Realizacja projektów mających na celu upamiętnienie udziału Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.

W ramach priorytetu wspierane będą projekty kulturalne związane z upamiętnieniem udziału Wielkopolan w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 roku.

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 marca 2020 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku. W przypadku ofert realizacji zadań w formie wspierania dopuszcza się realizację działań w ramach zadania przed datą zawarcia umowy z Województwem Wielkopolskim, o ile będą one finansowane ze środków innych niż pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego lub będą to działania niewymagające finansowania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama