Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej

Reklama
Nabór od 28.01.2020 do 20.02.2020 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu „Wspieranie działań i inicjatyw realizowanych we współpracy z zagranicą w Województwie Opolskim” zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1) rozwój współpracy transgranicznej, mającej na celu rozwój społeczno-gospodarczy pogranicza polsko-czeskiego, w tym euroregionów Pradziad i Silesia, promowanie umiejętności międzykulturowych wśród mieszkańców regionów pogranicza,

2) transfer wiedzy i technologii,

3) kształtowanie dobrego wizerunku województwa wśród regionów Europy oraz w Polsce,

4) promocję idei integracji europejskiej oraz doświadczeń i wiedzy partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w strukturach europejskich i przekazywanie ich regionom spoza Unii,

5) rozwój gospodarczy, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki i wymianę doświadczeń dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej za granicą

6) wymianę doświadczeń specjalistycznych i samorządowych

7) aktywizację społeczeństwa obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w przedsięwzięciach międzynarodowych

8) międzynarodową wymianę doświadczeń, m.in. w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa, edukacji, ochrony zdrowia, ekologii, ochrony przyrody i energetyki odnawialnej, pomocy społecznej i polityki senioralnej oraz poszanowania praw mniejszości,

9) organizację międzynarodowego wypoczynku dzieci i młodzieży i międzynarodowych konkursów młodzieżowych o charakterze edukacyjnym.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Ofertę dotyczącą powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie współpracy międzynarodowej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w zamkniętej kopercie do dnia20 lutego 2020 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek pok. nr 3 lub w sekretariacie Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, ul. Żeromskiego 3 w Opolu, V piętro.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.

Reklama